PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Экология https://pavlodarnews.kz/rss/category/ekologiya-60 PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Экология kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Павлодар облысында шыбын&шіркеймен күресу әдістері күшейтіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibin-shіrkeymen-kүresu-әdіsterі-kүsheytіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibin-shіrkeymen-kүresu-әdіsterі-kүsheytіledі Thu, 29 Feb 2024 13:06:34 +0500 Сәния Уваисова Түтін басқан: Павлодарлық экологтар ауаның ластануын тексерді https://pavlodarnews.kz/tүtіn-basқan-pavlodarliқ-ekologtar-auaniң-lastanui-tekserdі https://pavlodarnews.kz/tүtіn-basқan-pavlodarliқ-ekologtar-auaniң-lastanui-tekserdі Tue, 27 Feb 2024 15:04:53 +0500 Сәния Уваисова «Ертіс орманында» қоныс аударатын ерекше торғай көзге түсті https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormaninda-қonis-audaratin-erekshe-torғay-kөzge-tүstі https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormaninda-қonis-audaratin-erekshe-torғay-kөzge-tүstі Tue, 27 Feb 2024 09:05:16 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда елік құтқарылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-elіk-құtқarildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-elіk-құtқarildi Tue, 20 Feb 2024 11:01:52 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында үш орманшылық көшеттерді отырғызу жоспарын орындамаған https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-үsh-ormanshiliқ-kөshetterdі-otirғizu-zhosparin-orindamaғan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-үsh-ormanshiliқ-kөshetterdі-otirғizu-zhosparin-orindamaғan Thu, 15 Feb 2024 16:10:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында найзағай тартқыштарды орнату мәселесі қарастырылады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-nayzaғay-tartқishtardi-ornatu-mәselesі-қarastiriladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-nayzaғay-tartқishtardi-ornatu-mәselesі-қarastiriladi Wed, 14 Feb 2024 17:05:25 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында «Қызыл кітапқа» енген арқарлардың саны көбеюде https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizil-kіtapқa-engen-arқarlardiң-sani-kөbeyude https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қizil-kіtapқa-engen-arқarlardiң-sani-kөbeyude Wed, 14 Feb 2024 15:10:07 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық кәсіпкерлер «сұйық алтын» өндірісін оңдады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kәsіpkerler-sұyiқ-altin-өndіrіsіn-oңdadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kәsіpkerler-sұyiқ-altin-өndіrіsіn-oңdadi Tue, 13 Feb 2024 20:30:02 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда бөлме өсімдіктерін өсіретін жас экологтардың саны артуда https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bөlme-өsіmdіkterіn-өsіretіn-zhas-ekologtardiң-sani-artuda https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bөlme-өsіmdіkterіn-өsіretіn-zhas-ekologtardiң-sani-artuda Wed, 07 Feb 2024 09:34:44 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұзда балалар ойын алаңдарындағы топырақта сәйкессіздік жойылды https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-balalar-oyin-alaңdarindaғi-topiraқta-sәykessіzdіk-zhoyildi https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-balalar-oyin-alaңdarindaғi-topiraқta-sәykessіzdіk-zhoyildi Mon, 05 Feb 2024 19:02:51 +0500 Мақсат Көлтайұлы Биыл Екібастұз маңындағы жаңа ферроқорытпа зауыты іске қосылады https://pavlodarnews.kz/biil-ekіbastұz-maңindaғi-zhaңa-ferroқoritpa-zauiti-іske-қosiladi https://pavlodarnews.kz/biil-ekіbastұz-maңindaғi-zhaңa-ferroқoritpa-zauiti-іske-қosiladi Thu, 01 Feb 2024 12:32:36 +0500 Мақсат Көлтайұлы Асайын Байханов шығарындыларды төмендетуді тапсырды https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-shiғarindilardi-tөmendetudі-tapsirdi https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-shiғarindilardi-tөmendetudі-tapsirdi Wed, 31 Jan 2024 20:30:11 +0500 Сабыржан Слямғали Орманшылар Павлодарға жабайы жануарлардың жиі кіріп кету себебін айтты https://pavlodarnews.kz/ormanshilar-pavlodarғa-zhabayi-zhanuarlardiң-zhiі-kіrіp-ketu-sebebіn-aytti https://pavlodarnews.kz/ormanshilar-pavlodarғa-zhabayi-zhanuarlardiң-zhiі-kіrіp-ketu-sebebіn-aytti Sat, 27 Jan 2024 17:36:30 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық эколог: Ауру ағаштарды кеспесе, басқасын бүлдіреді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ekolog-auru-aғashtardi-kespese-basқasin-bүldіredі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ekolog-auru-aғashtardi-kespese-basқasin-bүldіredі Tue, 23 Jan 2024 17:35:20 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысының су тораптарында әуесқой балық аулауды қайтадан жандандырады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-su-toraptarinda-әuesқoy-baliқ-aulaudi-қaytadan-zhandandiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-su-toraptarinda-әuesқoy-baliқ-aulaudi-қaytadan-zhandandiradi Fri, 19 Jan 2024 15:44:44 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық «Атамекен» ірі тауарлы сүт фермасын салуға қолдау көрсетуде https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-atameken-іrі-tauarli-sүt-fermasin-saluғa-қoldau-kөrsetude https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-atameken-іrі-tauarli-sүt-fermasin-saluғa-қoldau-kөrsetude Mon, 15 Jan 2024 19:45:19 +0500 Сабыржан Слямғали Биыл «Ертіс орманы» резерватында қар көп түсті https://pavlodarnews.kz/biil-ertіs-ormani-rezervatinda-қar-kөp-tүstі https://pavlodarnews.kz/biil-ertіs-ormani-rezervatinda-қar-kөp-tүstі Mon, 15 Jan 2024 14:32:21 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында полигондарға қойылатын талаптарды жеңілдету мәселесі қаралды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-poligondarғa-қoyilatin-talaptardi-zheңіldetu-mәselesі-қaraldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-poligondarғa-қoyilatin-talaptardi-zheңіldetu-mәselesі-қaraldi Fri, 12 Jan 2024 11:38:11 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында жабайы жануарларға «асханалар» жасалды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhabayi-zhanuarlarғa-askhanalar-zhasaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhabayi-zhanuarlarғa-askhanalar-zhasaldi Tue, 09 Jan 2024 10:40:00 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодар ауданының тұрғындары қызғылт көлді қорғауды сұрады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaniniң-tұrғindari-қizғilt-kөldі-қorғaudi-sұradi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaniniң-tұrғindari-қizғilt-kөldі-қorғaudi-sұradi Fri, 05 Jan 2024 13:16:21 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда қала ішінде жүрген елік табиғи ортаға жіберілді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қala-іshіnde-zhүrgen-elіk-tabiғi-ortaғa-zhіberіldі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қala-іshіnde-zhүrgen-elіk-tabiғi-ortaғa-zhіberіldі Wed, 03 Jan 2024 12:17:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық экологтар қардың ластануын тексерді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ekologtar-қardiң-lastanuin-tekserdі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ekologtar-қardiң-lastanuin-tekserdі Sat, 30 Dec 2023 13:35:57 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында орманшылар бүршік жинауды жалғастыруда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormanshilar-bүrshіk-zhinaudi-zhalғastiruda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormanshilar-bүrshіk-zhinaudi-zhalғastiruda Mon, 25 Dec 2023 16:35:40 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында орманда заң бұзушыны ұстап беретін жүйе орнатылады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormanda-zaң-bұzushini-ұstap-beretіn-zhүye-ornatiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormanda-zaң-bұzushini-ұstap-beretіn-zhүye-ornatiladi Mon, 25 Dec 2023 12:06:01 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында алты сібір елігінің тушасы анықталды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aқbөkenderdі-aulau-faktіlerі-tіrkelmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aқbөkenderdі-aulau-faktіlerі-tіrkelmedі Sat, 23 Dec 2023 18:35:02 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында шыбын&шіркейге қарсы күрес жүргізетін мердігер анықталды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibin-shіrkeyge-қarsi-kүres-zhүrgіzetіn-merdіger-aniқtaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibin-shіrkeyge-қarsi-kүres-zhүrgіzetіn-merdіger-aniқtaldi Tue, 19 Dec 2023 14:32:32 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында орманды заңсыз кесу фактілері азайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormandi-zaңsiz-kesu-faktіlerі-azaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormandi-zaңsiz-kesu-faktіlerі-azaydi Thu, 14 Dec 2023 17:20:32 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында орман өртінің негізгі себебі – найзағай https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-orman-өrtіnің-negіzgі-sebebі-nayzaғay https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-orman-өrtіnің-negіzgі-sebebі-nayzaғay Wed, 13 Dec 2023 18:05:50 +0500 Ақбота Сейсенбаева Ұйқыға кетеді: Павлодар облысында жұлдызқұрттар ағаш жапырақтарын жемейтін болады https://pavlodarnews.kz/ұyқiғa-ketedі-pavlodar-oblisinda-zhұldizқұrttar-aғash-zhapiraқtarin-zhemeytіn-boladi https://pavlodarnews.kz/ұyқiғa-ketedі-pavlodar-oblisinda-zhұldizқұrttar-aғash-zhapiraқtarin-zhemeytіn-boladi Wed, 13 Dec 2023 17:34:17 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық балғындар экотәрбие әдістерімен бөлісуде https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-balғindar-ekotәrbie-әdіsterіmen-bөlіsude https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-balғindar-ekotәrbie-әdіsterіmen-bөlіsude Sat, 02 Dec 2023 16:22:47 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында орманшылар шыршаларды кеспеуге шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormanshilar-shirshalardi-kespeuge-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ormanshilar-shirshalardi-kespeuge-shaқiradi Tue, 28 Nov 2023 09:09:33 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық жастар экологиялық мәселелерді әлеуметтік роликке арқау етті https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhastar-ekologiyaliқ-mәselelerdі-әleumettіk-rolikke-arқau-ettі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-zhastar-ekologiyaliқ-mәselelerdі-әleumettіk-rolikke-arқau-ettі Thu, 23 Nov 2023 22:44:03 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысының орманшылары резерват аумағында бүршік жинауға кірісті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-ormanshilari-rezervat-aumaғinda-bүrshіk-zhinauғa-kіrіstі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-ormanshilari-rezervat-aumaғinda-bүrshіk-zhinauғa-kіrіstі Thu, 23 Nov 2023 09:39:55 +0500 Сәния Уваисова Асайын Байханов Май ауданында экологиялық қазандыққа қызығушылық танытты https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-may-audaninda-ekologiyaliқ-қazandiқ-қa-қiziғushiliқ-tanitti https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-may-audaninda-ekologiyaliқ-қazandiқ-қa-қiziғushiliқ-tanitti Fri, 17 Nov 2023 14:20:33 +0500 Ақбота Сейсенбаева «Ертіс орманы» резерватынан екі тонна қоқыс шығарылды https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervatinan-ekі-tonna-қoқis-shiғarildi https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervatinan-ekі-tonna-қoқis-shiғarildi Thu, 16 Nov 2023 09:02:15 +0500 Ақбота Сейсенбаева Шыбын&шіркеймен күрес: Павлодар облысында өңделетін аумақтар көлемі артады https://pavlodarnews.kz/shibin-shіrkeymen-kүres-pavlodar-oblisinda-өңdeletіn-aumaқtar-kөlemі-artadi https://pavlodarnews.kz/shibin-shіrkeymen-kүres-pavlodar-oblisinda-өңdeletіn-aumaқtar-kөlemі-artadi Tue, 14 Nov 2023 17:02:17 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында арқарлар мен ақбөкендерді аулау фактілері тіркелмеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-arқarlar-men-aқbөkenderdі-aulau-faktіlerі-tіrkelmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-arқarlar-men-aқbөkenderdі-aulau-faktіlerі-tіrkelmedі Tue, 14 Nov 2023 09:09:48 +0500 Ақбота Сейсенбаева Екібастұз кеншілері Қызыл кітапқа енген құсты құтқарды https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-kenshіlerі-қizil-kіtapқa-engen-құsti-құtқardi https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-kenshіlerі-қizil-kіtapқa-engen-құsti-құtқardi Sun, 12 Nov 2023 17:22:38 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда қоқыс полигонындағы қалдықтардың 20 пайызы қайта өңделеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қoқis-poligonindaғi-қaldiқtardiң-20-payizi-қayta-өңdeledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қoқis-poligonindaғi-қaldiқtardiң-20-payizi-қayta-өңdeledі Fri, 10 Nov 2023 15:13:00 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда экологиялық тәртіпті бұзған кәсіпкерлерге айыппұл салынды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ekologiyaliқ-tәrtіptі-bұzғan-kәsіpkerlerge-ayippұl-salindi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ekologiyaliқ-tәrtіptі-bұzғan-kәsіpkerlerge-ayippұl-salindi Fri, 10 Nov 2023 11:20:06 +0500 Мақсат Көлтайұлы Сарапшылар Павлодардың өнеркәсіптік аймағын қауіпсіз деп таныды https://pavlodarnews.kz/sarapshilar-pavlodardiң-өnerkәsіptіk-aymaғin-қauіpsіz-dep-tanidi https://pavlodarnews.kz/sarapshilar-pavlodardiң-өnerkәsіptіk-aymaғin-қauіpsіz-dep-tanidi Wed, 08 Nov 2023 13:05:19 +0500 Ақбота Сейсенбаева Қарағандылық сарапшылар Ертіс өзенін тексеруде https://pavlodarnews.kz/қaraғandiliқ-sarapshilar-ertіs-өzenіn-tekserude https://pavlodarnews.kz/қaraғandiliқ-sarapshilar-ertіs-өzenіn-tekserude Tue, 07 Nov 2023 17:57:16 +0500 Мақсат Көлтайұлы Арқарларды қорғауға дайынбыз: Баянауыл ұлттық саябағында рейд жүруде https://pavlodarnews.kz/arқarlardi-қorғauғa-dayinbiz-bayanauil-ұlttiқ-sayabaғinda-reyd-zhүrude https://pavlodarnews.kz/arқarlardi-қorғauғa-dayinbiz-bayanauil-ұlttiқ-sayabaғinda-reyd-zhүrude Tue, 07 Nov 2023 11:05:00 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында тек қана қарағай ағаштары отырғызылуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tek-ғana-қaraғay-aғashtari-otirғiziluda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tek-ғana-қaraғay-aғashtari-otirғiziluda Mon, 23 Oct 2023 12:36:00 +0500 Мақсат Көлтайұлы Баянауыл ұлттық саябағына Қызыл кітапқа енген ағаштар егілді https://pavlodarnews.kz/bayanauil-ұlttiқ-sayabaғina-қizil-kіtapқa-engen-aғashtar-egіldі https://pavlodarnews.kz/bayanauil-ұlttiқ-sayabaғina-қizil-kіtapқa-engen-aғashtar-egіldі Fri, 20 Oct 2023 15:43:14 +0500 Ақбота Сейсенбаева «Ертіс орманы» резерватында Қызыл кітапқа енген итмұрын өседі https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervatinda-қizil-kіtapқa-engen-itmұrin-өsedі https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervatinda-қizil-kіtapқa-engen-itmұrin-өsedі Fri, 29 Sep 2023 11:25:58 +0500 Ақбота Сейсенбаева Былқылдақ өзенінде бұрғылау және саңылауларды орнату жалғасуда https://pavlodarnews.kz/bilқildaқ-өzenіnde-bұrғilau-zhәne-saңilaulardi-ornatu-zhalғasuda https://pavlodarnews.kz/bilқildaқ-өzenіnde-bұrғilau-zhәne-saңilaulardi-ornatu-zhalғasuda Wed, 27 Sep 2023 16:50:27 +0500 Мақсат Көлтайұлы Баянауылда экологиялық акция өтеді https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-ekologiyaliқ-aktsiya-өtedі https://pavlodarnews.kz/bayanauilda-ekologiyaliқ-aktsiya-өtedі Tue, 26 Sep 2023 15:05:13 +0500 Сәния Уваисова Баянауыл ұлттық саябағында арқарларды есепке алу жүргізілді https://pavlodarnews.kz/bayanauil-ұlttiқ-sayabaғinda-arқarlardi-esepke-alu-zhүrgіzіldі https://pavlodarnews.kz/bayanauil-ұlttiқ-sayabaғinda-arқarlardi-esepke-alu-zhүrgіzіldі Thu, 21 Sep 2023 10:54:59 +0500 Ақбота Сейсенбаева Мыңдаған павлодарлық Дүниежүзілік тазалық акциясын қолдады https://pavlodarnews.kz/miңdaғan-pavlodarliқtar-dүniezhүzіlіk-tazaliқ-aktsiyasin-қoldadi https://pavlodarnews.kz/miңdaғan-pavlodarliқtar-dүniezhүzіlіk-tazaliқ-aktsiyasin-қoldadi Sat, 16 Sep 2023 12:15:38 +0500 Сәния Уваисова Баянауыл ауданының киелі жерлерінде сенбіліктер ұйымдастырылады https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaniniң-kielі-zherlerіnde-senbіlіkter-ұyimdastiriladi https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaniniң-kielі-zherlerіnde-senbіlіkter-ұyimdastiriladi Fri, 15 Sep 2023 17:35:13 +0500 Ақбота Сейсенбаева Екібастұзда тазалық айлығы жарияланады https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-tazaliқ-ayliғi-zhariyalanadi https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-tazaliқ-ayliғi-zhariyalanadi Fri, 15 Sep 2023 15:44:08 +0500 Ақбота Сейсенбаева Тазалық күні: Павлодарлықтарды көпір жанында күтеді https://pavlodarnews.kz/tazaliқ-kүnі-pavlodarliқtardi-kөpіr-zhaninda-kүtedі https://pavlodarnews.kz/tazaliқ-kүnі-pavlodarliқtardi-kөpіr-zhaninda-kүtedі Wed, 13 Sep 2023 18:32:33 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда дендрологиялық жоспар құру тапсырылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dendrologiyaliқ-zhospar-құru-tapsirildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dendrologiyaliқ-zhospar-құru-tapsirildi Wed, 13 Sep 2023 11:07:32 +0500 Pavlodarnews Жасыл түсте: Павлодарда сенбі күні экологиялық тимбилдинг өтеді https://pavlodarnews.kz/zhasil-tүste-pavlodarda-senbі-kүnі-ekologiyaliқ-timbilding-өtedі https://pavlodarnews.kz/zhasil-tүste-pavlodarda-senbі-kүnі-ekologiyaliқ-timbilding-өtedі Thu, 07 Sep 2023 10:02:48 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық эколог: Өңірдегі климатты жақсарту үшін дендро жолақ керек https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ekolog-өңіrdegі-klimatti-zhaқsartu-үshіn-dendro-zholaқ-kerek https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ekolog-өңіrdegі-klimatti-zhaқsartu-үshіn-dendro-zholaқ-kerek Wed, 06 Sep 2023 17:10:36 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда экологиялық форум басталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ekologiyaliқ-forum-bastaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ekologiyaliқ-forum-bastaldi Wed, 06 Sep 2023 15:33:45 +0500 Айбек Жуматов Павлодарлықтар орманға бару үшін билетті қайдан алады? https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ormanғa-baru-үshіn-bilettі-қaydan-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-ormanғa-baru-үshіn-bilettі-қaydan-aladi Wed, 06 Sep 2023 12:06:26 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда қағазсыз өтетін форумда экология талқыға салынбақ https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қaғazsiz-өtetіn-forumda-ekologiya-talқiғa-salinbaқ https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-қaғazsiz-өtetіn-forumda-ekologiya-talқiғa-salinbaқ Mon, 04 Sep 2023 18:29:52 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысында суармалы жерлердің көлемі екі есеге ұлғаяды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-suarmali-zherlerdің-kөlemі-ekі-esege-ұlғayadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-suarmali-zherlerdің-kөlemі-ekі-esege-ұlғayadi Thu, 31 Aug 2023 16:45:25 +0500 Мақсат Көлтайұлы Ертіс өңірінде суармалы жерлердің басым бөлігі Павлодар ауданына тиесілі https://pavlodarnews.kz/ertіs-өңіrіnde-suarmali-zherlerdің-basim-bөlіgі-pavlodar-audanina-tiesіlі https://pavlodarnews.kz/ertіs-өңіrіnde-suarmali-zherlerdің-basim-bөlіgі-pavlodar-audanina-tiesіlі Thu, 31 Aug 2023 13:15:52 +0500 Мақсат Көлтайұлы «Ертіс орманы» резерваты аумағында қандай дәрілік өсімдіктер кездеседі? https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervati-aumaғinda-қanday-dәrіlіk-өsіmdіkter-kezdesedі https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervati-aumaғinda-қanday-dәrіlіk-өsіmdіkter-kezdesedі Tue, 29 Aug 2023 09:26:35 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында жұлдызқұрттарға қарсы дезинсекция оң нәтиже берді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұldizқұrttarғa-қarsi-dizensektsiya-oң-nәtizhe-berdі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұldizқұrttarғa-қarsi-dizensektsiya-oң-nәtizhe-berdі Wed, 23 Aug 2023 15:40:17 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда сенбі күні болатын экологиялық тимбилдинг кейінге ауыстырылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-senbі-kүnі-bolatin-ekologiyaliқ-timbilding-keyіnge-auistirildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-senbі-kүnі-bolatin-ekologiyaliқ-timbilding-keyіnge-auistirildi Fri, 11 Aug 2023 15:31:20 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында еріктілер саны артып келеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-erіktіler-sani-artip-keledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-erіktіler-sani-artip-keledі Tue, 08 Aug 2023 16:02:01 +0500 Аяулым Толегенова Еріктілер Баянауылдағы жартастардағы суреттерді өшіруге аттанды https://pavlodarnews.kz/erіktіler-bayanauildaғi-zhartastardaғi-suretterdі-өshіruge-attandi https://pavlodarnews.kz/erіktіler-bayanauildaғi-zhartastardaғi-suretterdі-өshіruge-attandi Tue, 08 Aug 2023 15:03:18 +0500 Аяулым Толегенова Экологтар Екібастұз 1& МАЭС жоспардан тыс тексереді https://pavlodarnews.kz/ekologtar-ekіbastұz-1-maes-zhospardan-tis-tekseredі https://pavlodarnews.kz/ekologtar-ekіbastұz-1-maes-zhospardan-tis-tekseredі Fri, 04 Aug 2023 15:35:35 +0500 Сәния Уваисова Ақтоғай ауданындағы өзен шөгіндіден тазартылмақ https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-өzen-shөgіndіden-tazartilmaқ https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audanindaғi-өzen-shөgіndіden-tazartilmaқ Fri, 04 Aug 2023 10:07:33 +0500 Мақсат Көлтайұлы Экологтар Ертіс тармағында судың жасылдану себебін айтты https://pavlodarnews.kz/ekologtar-ertіs-tarmaғinda-sudiң-zhasildanu-sebebіn-aytti https://pavlodarnews.kz/ekologtar-ertіs-tarmaғinda-sudiң-zhasildanu-sebebіn-aytti Thu, 03 Aug 2023 14:58:17 +0500 Сәния Уваисова Павлодар орманынан қызыл кітапқа енген жыртқыш табылды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-ormaninan-қizil-kіtapқa-engen-zhirtқish-tabildi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-ormaninan-қizil-kіtapқa-engen-zhirtқish-tabildi Wed, 02 Aug 2023 20:54:32 +0500 Қарлығаш Хашым Көк түсті өзен: Павлодарда Ертістің боялған себебі анықталды https://pavlodarnews.kz/kөk-tүstі-өzen-pavlodarda-ertіstің-boyalғan-sebebі-aniқtaldi https://pavlodarnews.kz/kөk-tүstі-өzen-pavlodarda-ertіstің-boyalғan-sebebі-aniқtaldi Wed, 02 Aug 2023 13:07:25 +0500 Мақсат Көлтайұлы Экология министрі: Павлодардың экологиялық ахуалы күрделі https://pavlodarnews.kz/ekologiya-ministrі-pavlodardiң-ekologiyaliқ-akhuali-kүrdelі https://pavlodarnews.kz/ekologiya-ministrі-pavlodardiң-ekologiyaliқ-akhuali-kүrdelі Fri, 28 Jul 2023 18:08:36 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысындағы Коряковка көлі суға толуы мүмкін бе? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisindaғi-koryakovka-kөlі-suғa-toliғui-mүmkіn-be https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisindaғi-koryakovka-kөlі-suғa-toliғui-mүmkіn-be Fri, 28 Jul 2023 16:50:50 +0500 Аяулым Толегенова Павлодарлық санэпидемиологтар ауаның ластану деңгейін айтып берді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-sanepidemiologtar-auaniң-lastanu-deңgeyіn-aytip-berdі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-sanepidemiologtar-auaniң-lastanu-deңgeyіn-aytip-berdі Fri, 28 Jul 2023 16:11:01 +0500 Сәния Уваисова Баянауыл ауданында улы жәндіктердің бары расталды https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaninda-uli-zhәndіkterdің-bari-rastaldi https://pavlodarnews.kz/bayanauil-audaninda-uli-zhәndіkterdің-bari-rastaldi Fri, 28 Jul 2023 10:07:54 +0500 Аяулым Толегенова Асайын Байханов жайылымдардағы құрғақшылықтың себептерін атады https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-zhayilimdardaғi-құrғaқshiliқtiң-sebepterіn-atadi https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-zhayilimdardaғi-құrғaқshiliқtiң-sebepterіn-atadi Thu, 27 Jul 2023 14:58:46 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысында шыбынға қарсы дизенсекциялау жақсы көрсеткіштерге ие https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibinғa-қarsi-dizensektsiyalau-zhaқsi-kөrsetkіshterge-ie https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shibinғa-қarsi-dizensektsiyalau-zhaқsi-kөrsetkіshterge-ie Tue, 25 Jul 2023 16:22:32 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық оқушылар гүлдер мен жиһаздарға екінші өмір сыйлады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-oқushilar-gүlder-men-zhiһazdarғa-ekіnshі-өmіr-siyladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-oқushilar-gүlder-men-zhiһazdarғa-ekіnshі-өmіr-siyladi Tue, 25 Jul 2023 15:25:37 +0500 Сәния Уваисова «Ертіс орманы» резерватының фототұзағына елік пен бұлан түсті https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervatiniң-fototұzaғina-elіk-pen-bұlan-tүstі https://pavlodarnews.kz/ertіs-ormani-rezervatiniң-fototұzaғina-elіk-pen-bұlan-tүstі Tue, 25 Jul 2023 14:11:24 +0500 Сәния Уваисова Екібастұзға ҚР Экология және табиғи ресурстар министрі келеді https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzғa-қr-ekologiya-zhәne-tabiғi-resurstar-ministrі-keledі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzғa-қr-ekologiya-zhәne-tabiғi-resurstar-ministrі-keledі Mon, 24 Jul 2023 17:10:18 +0500 Аяулым Толегенова Павлодарда Ертіс өзенінің саласы аспан түсіне боялды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ertіs-өzenіnің-salasi-aspan-tүsіne-boyaldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ertіs-өzenіnің-salasi-aspan-tүsіne-boyaldi Mon, 24 Jul 2023 11:37:13 +0500 Аяулым Толегенова