PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Экономика https://pavlodarnews.kz/rss/category/ekonomika-34 PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: Экономика kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Павлодар облысы темір жол көлігімен жүк пен багаж тасымалдау бойынша көш бастады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-temіr-zhol-kөlіgіmen-zhүk-pen-bagazh-tasimaldau-boyinsha-kөsh-bastadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-temіr-zhol-kөlіgіmen-zhүk-pen-bagazh-tasimaldau-boyinsha-kөsh-bastadi Mon, 19 Feb 2024 10:45:28 +0500 Ақбота Сейсенбаева Чипсы өндіру, сүт өңдеу зауыты: Павлодар облысында қандай жобалар жүзеге асырылады? https://pavlodarnews.kz/chipsi-өndіru-sүt-өңdeu-zauiti-biil-pavlodar-oblisinda-қanday-zhobalar-zhүzege-asiriladi https://pavlodarnews.kz/chipsi-өndіru-sүt-өңdeu-zauiti-biil-pavlodar-oblisinda-қanday-zhobalar-zhүzege-asiriladi Thu, 15 Feb 2024 11:01:36 +0500 Pavlodarnews Павлодарда трамвайлар жаңартылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tramvaylar-zhaңartiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tramvaylar-zhaңartiladi Wed, 14 Feb 2024 17:27:08 +0500 Ақбота Сейсенбаева Асайын Байханов: Биылғы бюджет адамзаттың қажеттілігіне бағытталады https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-biilғi-byudzhet-adamzattiң-қazhettіlіgіne-baғittaladi https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-biilғi-byudzhet-adamzattiң-қazhettіlіgіne-baғittaladi Wed, 14 Feb 2024 13:08:32 +0500 Ақбота Сейсенбаева Ішкі аудит: Павлодар облысында қандай бұзушылықтар анықталды? https://pavlodarnews.kz/іshkі-audit-pavlodar-oblisinda-қanday-bұzushiliқtar-aniқtaldi https://pavlodarnews.kz/іshkі-audit-pavlodar-oblisinda-қanday-bұzushiliқtar-aniқtaldi Tue, 13 Feb 2024 15:09:13 +0500 Ақбота Сейсенбаева Асайын Байханов жұмысын тиісінше орындамаған екі шенеунікке сөгіс жариялады https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-zhұmisin-tiіsіnshe-orindamaғan-ekі-sheneunіkke-sөgіs-zhariyaladi https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-zhұmisin-tiіsіnshe-orindamaғan-ekі-sheneunіkke-sөgіs-zhariyaladi Sat, 10 Feb 2024 16:11:16 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында мал сою алаңдары жеткіліксіз https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-mal-soyu-alaңdari-zhetkіlіksіz https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-mal-soyu-alaңdari-zhetkіlіksіz Thu, 08 Feb 2024 12:10:45 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда кәсіпорын қауіпті қалдықтар үшін салық төлеуден жалтара алмады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-byudzhetke-zharti-milliard-teңgeden-astam-қarazhattiң-tүspeudің-zhol-berіlmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-byudzhetke-zharti-milliard-teңgeden-astam-қarazhattiң-tүspeudің-zhol-berіlmedі Sat, 03 Feb 2024 15:33:36 +0500 Ақбота Сейсенбаева «Қарызсыз қоғам»: Павлодар облысының тұрғындары қаржылық сауаттылықты үйренеді https://pavlodarnews.kz/қarizsiz-қoғam-pavlodar-oblisiniң-tұrғindari-қarzhiliқ-sauattiliқti-үyrenedі https://pavlodarnews.kz/қarizsiz-қoғam-pavlodar-oblisiniң-tұrғindari-қarzhiliқ-sauattiliқti-үyrenedі Fri, 02 Feb 2024 15:35:31 +0500 Ақбота Сейсенбаева Былтыр Павлодар облысында фермерлерге қандай көмек көрсетілді? https://pavlodarnews.kz/biltir-pavlodar-oblisinda-fermerlerge-қanday-kөmek-kөrsetіldі https://pavlodarnews.kz/biltir-pavlodar-oblisinda-fermerlerge-қanday-kөmek-kөrsetіldі Fri, 02 Feb 2024 14:42:54 +0500 Pavlodarnews Асайын Байханов: Игерілмеген қаражатты жыл соңына жылжыту тәжірибесін тоқтату керек https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-igerіlmegen-қarazhatti-zhil-soңina-zhilzhitu-tәzhіribesіn-toқtatu-kerek https://pavlodarnews.kz/asayin-baykhanov-igerіlmegen-қarazhatti-zhil-soңina-zhilzhitu-tәzhіribesіn-toқtatu-kerek Tue, 30 Jan 2024 13:45:52 +0500 Сәния Уваисова Салықтар қайда жұмсалады? Асайын Байханов түсіндірді https://pavlodarnews.kz/saliқtari-қayda-zhұmsaladi-asayin-baykhanov-tүsіndіrdі https://pavlodarnews.kz/saliқtari-қayda-zhұmsaladi-asayin-baykhanov-tүsіndіrdі Mon, 29 Jan 2024 11:05:05 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысы АӨК&ке құйған инвестиция бойынша үштікке енді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-aөk-ke-құyғan-investitsiya-boyinsha-үshtіkke-endі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-aөk-ke-құyғan-investitsiya-boyinsha-үshtіkke-endі Sat, 27 Jan 2024 18:38:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодар ауданында сүт өндірісінің көлемі артты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaninda-sүt-өndіrіsіnің-kөlemі-artti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaninda-sүt-өndіrіsіnің-kөlemі-artti Fri, 26 Jan 2024 13:39:29 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысының әкімі ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа шараларын талқылауға қатысты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-auil-sharuashiliғin-damitudiң-zhaңa-sharalarin-talқilauғa-қatisti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-auil-sharuashiliғin-damitudiң-zhaңa-sharalarin-talқilauғa-қatisti Thu, 25 Jan 2024 17:03:22 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында бюджеттік ұйымдарға қымбат қағаздар алуға жол берілмеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-byudzhettіk-ұyimdarғa-қimbat-қaғazdar-aluғa-zhol-berіlmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-byudzhettіk-ұyimdarғa-қimbat-қaғazdar-aluғa-zhol-berіlmedі Thu, 25 Jan 2024 16:24:41 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысы жиһаздар бағасы арзан өңірлердің қатарында https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-zhiһazdar-baғasi-arzan-өңіrlerdің-қatarinda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-zhiһazdar-baғasi-arzan-өңіrlerdің-қatarinda Wed, 24 Jan 2024 15:15:32 +0500 Ақбота Сейсенбаева Успен ауданында ферма салмақ болған шаруа қожалығы қиындыққа тап болды https://pavlodarnews.kz/uspen-audaninda-ferma-salmaқ-bolғan-sharua-қozhaliғi-қiindiққa-tap-boldi https://pavlodarnews.kz/uspen-audaninda-ferma-salmaқ-bolғan-sharua-қozhaliғi-қiindiққa-tap-boldi Wed, 24 Jan 2024 13:10:54 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында арзандатылған дизель отынын жеткізетін оператор таңдалады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-dizel-otinin-zhetkіzetіn-operatordi-іrіkteuge-өtіnіmder-қabildanuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-dizel-otinin-zhetkіzetіn-operatordi-іrіkteuge-өtіnіmder-қabildanuda Wed, 24 Jan 2024 09:32:43 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтардан гранттар бағдарламасына тездетіп өтінім беруді сұрайды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardan-granttar-baғdarlamasina-tezdetіp-өtіnіm-berudі-sұraydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardan-granttar-baғdarlamasina-tezdetіp-өtіnіm-berudі-sұraydi Tue, 23 Jan 2024 15:35:26 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда су тарифтерін көтеруге байланысты қоғамдық тыңдау өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-su-tarifterіn-kөteruge-baylanisti-қoғamdiқ-tiңdau-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-su-tarifterіn-kөteruge-baylanisti-қoғamdiқ-tiңdau-өttі Wed, 17 Jan 2024 21:30:45 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарлық Ассамблея журналистерді марапаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-assambleya-zhurnalisterdі-marapattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-assambleya-zhurnalisterdі-marapattadi Fri, 12 Jan 2024 19:03:28 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұзда гидротехникалық құрылыстар қалпына келтіріледі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-gidrotekhnikaliқ-құrilistar-қalpina-keltіrіledі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-gidrotekhnikaliқ-құrilistar-қalpina-keltіrіledі Mon, 08 Jan 2024 15:45:26 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында жылыжай мәселесі талқыланды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhilizhay-mәselesі-talқilandi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhilizhay-mәselesі-talқilandi Thu, 04 Jan 2024 21:00:00 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында малды цифрлық қадағалау жүйесі енгізілуде https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-maldi-tsifrliқ-қadaғalau-zhүyesі-engіzіlude https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-maldi-tsifrliқ-қadaғalau-zhүyesі-engіzіlude Wed, 03 Jan 2024 17:43:13 +0500 Ақбота Сейсенбаева Келер жылы Павлодарда бюджеттік ақша қалай бөлінбек? https://pavlodarnews.kz/keler-zhili-pavlodarda-byudzhettіk-aқsha-қalay-bөlіnbek https://pavlodarnews.kz/keler-zhili-pavlodarda-byudzhettіk-aқsha-қalay-bөlіnbek Wed, 27 Dec 2023 19:06:53 +0500 Айбек Жуматов Ақтоғай ауданында бөдене фермасы ашылды https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-bөdene-fermasi-ashildi https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-bөdene-fermasi-ashildi Wed, 27 Dec 2023 09:35:01 +0500 Ақбота Сейсенбаева Министр: Павлодар әуежайының ұшу аймағын жаңарту рейстерге кері әсер етпейді https://pavlodarnews.kz/ministr-pavlodar-әuezhayiniң-ұshu-aymaғin-zhaңartu-reysterge-әser-etpeydі https://pavlodarnews.kz/ministr-pavlodar-әuezhayiniң-ұshu-aymaғin-zhaңartu-reysterge-әser-etpeydі Sat, 23 Dec 2023 16:25:01 +0500 Ақбота Сейсенбаева Көлік министрі Павлодар жолшыларына: Битум тапшылығы болмайды https://pavlodarnews.kz/kөlіk-ministrі-pavlodar-zholshilarina-bitum-tapshiliғi-bolmaydi https://pavlodarnews.kz/kөlіk-ministrі-pavlodar-zholshilarina-bitum-tapshiliғi-bolmaydi Sat, 23 Dec 2023 15:56:25 +0500 Pavlodarnews Ақсуда отандық энергетика көшбасшысының мерейтойы аталып өтті https://pavlodarnews.kz/aқsuda-otandiқ-energetika-kөshbasshisiniң-mereytoyi-atalip-өttі https://pavlodarnews.kz/aқsuda-otandiқ-energetika-kөshbasshisiniң-mereytoyi-atalip-өttі Fri, 22 Dec 2023 17:05:30 +0500 Айбек Жуматов Павлодарда 30 мыңнан астам тұрғын көлік жүргізу куәлігін алды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-30-miңnan-astam-tұrғin-kөlіk-zhүrgіzu-kuәlіgіn-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-30-miңnan-astam-tұrғin-kөlіk-zhүrgіzu-kuәlіgіn-aldi Wed, 13 Dec 2023 19:22:32 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда жаңа тұрғын үй бағасы айтарлықтай өскен https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhaңa-tұrғin-үy-baғasi-aytarliқtay-өsken https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhaңa-tұrғin-үy-baғasi-aytarliқtay-өsken Wed, 13 Dec 2023 11:07:52 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда «Достық» ауданында тұрғын үй салуға үнемделген 43 миллион теңге бөлінді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dostiқ-shaғin-audaninda-tұrғin-үy-saluғa-үnemdelgen-43-million-teңge-bөlіndі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-dostiқ-shaғin-audaninda-tұrғin-үy-saluғa-үnemdelgen-43-million-teңge-bөlіndі Wed, 13 Dec 2023 09:12:40 +0500 Pavlodarnews Павлодарда графит сынығына жоғары бағаларды белгілеуге қатысты тергеу басталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-grafit-siniғina-zhoғari-baғalardi-belgіleuge-қatisti-tergeu-bastadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-grafit-siniғina-zhoғari-baғalardi-belgіleuge-қatisti-tergeu-bastadi Tue, 12 Dec 2023 15:21:58 +0500 Ақбота Сейсенбаева Ата&анасы ішімдік ішкен: Павлодарда үш сәби балалар үйіне орналастырылды https://pavlodarnews.kz/ata-anasi-іshіmdіk-іshken-pavlodarda-үsh-sәbi-balalar-үyіne-ornalastirildi https://pavlodarnews.kz/ata-anasi-іshіmdіk-іshken-pavlodarda-үsh-sәbi-balalar-үyіne-ornalastirildi Mon, 11 Dec 2023 13:03:55 +0500 Ақбота Сейсенбаева Сапалы кадр: Екібастұзда халықаралық тәжірибе қолданылмақ https://pavlodarnews.kz/sapali-kadr-ekіbastұzda-khaliқaraliқ-tәzhіribe-қoldanilmaқ https://pavlodarnews.kz/sapali-kadr-ekіbastұzda-khaliқaraliқ-tәzhіribe-қoldanilmaқ Wed, 06 Dec 2023 10:33:11 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында жұмыссыз жастардың саны азайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұmissiz-zhastardiң-sani-azaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұmissiz-zhastardiң-sani-azaydi Mon, 04 Dec 2023 11:09:04 +0500 Ақбота Сейсенбаева Шарбақтылық кәсіпкерлер біліктілігін арттырды https://pavlodarnews.kz/sharbaқtiliқ-kәsіpkerler-bіlіktіlіgіn-arttirdi https://pavlodarnews.kz/sharbaқtiliқ-kәsіpkerler-bіlіktіlіgіn-arttirdi Thu, 30 Nov 2023 22:09:29 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодар облысында желге ұшқан шатырдың шығыны есептелді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhelge-ұshқan-shatirdiң-shiғini-esepteldі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhelge-ұshқan-shatirdiң-shiғini-esepteldі Thu, 30 Nov 2023 20:37:00 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысы бөлшектенген бюджетке көшеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-bөlshektengen-byudzhetke-kөshedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-bөlshektengen-byudzhetke-kөshedі Mon, 27 Nov 2023 14:40:28 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұзда 70 шақырымнан астам жылу желілері жөнделді https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-70-shaқirimnan-astam-zhilu-zhelіlerі-zhөndeldі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-70-shaқirimnan-astam-zhilu-zhelіlerі-zhөndeldі Mon, 27 Nov 2023 12:45:14 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында құрғақшылықта шаруаларға көрсетілген көмектің нәтижесі айтылды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-құrғaқshiliқta-sharualarғa-kөrsetіlgen-kөmektің-nәtizhesі-aytildi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-құrғaқshiliқta-sharualarғa-kөrsetіlgen-kөmektің-nәtizhesі-aytildi Mon, 27 Nov 2023 12:42:00 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысы елдің 60 пайызға жуық көмірін өндіреді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-eldің-60-payizғa-zhuiқ-kөmіrіn-өndіredі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-eldің-60-payizғa-zhuiқ-kөmіrіn-өndіredі Mon, 27 Nov 2023 12:10:49 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында салық төлеуден бас тартқысы келген ГРЭС&1 басшылығы сотта жеңілген https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-saliқ-tөleuden-bas-tartқisi-kelgen-gres-1-basshiliғi-sotta-zheңіlgen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-saliқ-tөleuden-bas-tartқisi-kelgen-gres-1-basshiliғi-sotta-zheңіlgen Sat, 25 Nov 2023 14:39:39 +0500 Сәния Уваисова 100 етікші: Павлодар облысында кәсіпкер аяқ киім тігуді тегін үйретуге дайын https://pavlodarnews.kz/100-etіkshі-pavlodar-oblisinda-kәsіpker-ayaқ-kiіm-tіgudі-tegіn-үyretuge-dayin https://pavlodarnews.kz/100-etіkshі-pavlodar-oblisinda-kәsіpker-ayaқ-kiіm-tіgudі-tegіn-үyretuge-dayin Fri, 17 Nov 2023 09:05:38 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында қаржы жүйесі қызметкерлерінің күні аталып өтті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қarzhi-zhүyesі-қizmetkerlerіnің-kүnі-atalip-өttі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қarzhi-zhүyesі-қizmetkerlerіnің-kүnі-atalip-өttі Wed, 15 Nov 2023 11:21:02 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында агрономдар көпжылдық шөптер өсіруді сұрайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-agronomdar-kөpzhildiқ-shөpter-өsіrudі-sұraydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-agronomdar-kөpzhildiқ-shөpter-өsіrudі-sұraydi Tue, 14 Nov 2023 17:30:00 +0500 Pavlodarnews Екібастұз және Ақсуда «Жайлау» фермерлер базары қашан салынады? https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-zhәne-aқsuda-zhaylau-fermerler-bazari-қashan-salinadi https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-zhәne-aқsuda-zhaylau-fermerler-bazari-қashan-salinadi Tue, 14 Nov 2023 13:05:48 +0500 Ақбота Сейсенбаева Успен ауданында роботтандырылған тауарлы сүт фермасы салынуда https://pavlodarnews.kz/uspen-audaninda-robottandirilғan-tauarli-sүt-fermasi-salinuda https://pavlodarnews.kz/uspen-audaninda-robottandirilғan-tauarli-sүt-fermasi-salinuda Tue, 14 Nov 2023 12:16:42 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда автомобиль жабдықтарын шығаратын зауыт сертификаттар алды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-avtomobil-zhabdiқtarin-shiғaratin-zauit-sertifikattar-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-avtomobil-zhabdiқtarin-shiғaratin-zauit-sertifikattar-aldi Fri, 10 Nov 2023 16:08:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда тиындар топтамалары көрмеге қойылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tiindar-toptamalari-kөrmege-қoyildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tiindar-toptamalari-kөrmege-қoyildi Fri, 10 Nov 2023 15:32:07 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында жұмыртқа бағасы өсті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұmirtқa-baғasi-өstі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұmirtқa-baғasi-өstі Tue, 07 Nov 2023 14:36:27 +0500 Ақбота Сейсенбаева Елімізде Атырау облысының тұрғындары етті көп жейді https://pavlodarnews.kz/elіmіzde-atirau-oblisiniң-tұrғindari-ettі-kөp-zheydі https://pavlodarnews.kz/elіmіzde-atirau-oblisiniң-tұrғindari-ettі-kөp-zheydі Sat, 04 Nov 2023 09:17:59 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында әуе билеттері арзандады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-әue-biletterі-arzandadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-әue-biletterі-arzandadi Wed, 01 Nov 2023 13:45:48 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында инвестицияның басым бөлігі өнеркәсіп пен агроөнеркәсіпке тиесілі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-investitsiyaniң-basim-bөlіgі-өnerkәsіp-pen-agroөnerkәsіpke-tiesіlі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-investitsiyaniң-basim-bөlіgі-өnerkәsіp-pen-agroөnerkәsіpke-tiesіlі Tue, 31 Oct 2023 13:32:55 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында 50 мыңнан астам адамда бірнеше көлік тіркелген https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-50-miңnan-astam-adamda-bіrneshe-kөlіk-tіrkelgen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-50-miңnan-astam-adamda-bіrneshe-kөlіk-tіrkelgen Mon, 30 Oct 2023 15:12:25 +0500 Мақсат Көлтайұлы Қытай инвесторлары Павлодар облысының экономикалық әлеуетіне қызығушылық танытты https://pavlodarnews.kz/қitay-investorlari-pavlodar-oblisiniң-әleumettіk-ekonomikaliқ-әleuetіne-қiziғushiliқ-tanitti https://pavlodarnews.kz/қitay-investorlari-pavlodar-oblisiniң-әleumettіk-ekonomikaliқ-әleuetіne-қiziғushiliқ-tanitti Sat, 28 Oct 2023 13:03:19 +0500 Сәния Уваисова Павлодардағы кәсіпорындардың өнімдері «Қазақстанның үздік тауары» көрмесіне қойылды https://pavlodarnews.kz/pavlodardaғi-kәsіporindardiң-өnіmderі-қazaқstanniң-үzdіk-tauari-kөrmesіne-қoyildi https://pavlodarnews.kz/pavlodardaғi-kәsіporindardiң-өnіmderі-қazaқstanniң-үzdіk-tauari-kөrmesіne-қoyildi Fri, 27 Oct 2023 21:47:25 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда инвестициялық жобаларды сүйемелдеу бойынша фронт&офис іске қосылды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-investitsiyaliқ-zhobalardi-sүyemeldeu-boyinsha-front-ofis-іske-қosildi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-investitsiyaliқ-zhobalardi-sүyemeldeu-boyinsha-front-ofis-іske-қosildi Wed, 25 Oct 2023 12:20:31 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысы бензин өндірісі бойынша үздік үштікке енді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-benzin-өndіrіsі-boyinsha-үzdіk-үshtіkke-endі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-benzin-өndіrіsі-boyinsha-үzdіk-үshtіkke-endі Sat, 21 Oct 2023 09:19:14 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында Республика күні кеңейтілген жәрмеңке өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-respublika-kүnі-keңeytіlgen-zhәrmeңke-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-respublika-kүnі-keңeytіlgen-zhәrmeңke-өtedі Fri, 20 Oct 2023 09:04:03 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысы экономикасына салынған инвестиция көлемі артты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-ekonomikasina-salinғan-investitsiya-kөlemі-artti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-ekonomikasina-salinғan-investitsiya-kөlemі-artti Tue, 17 Oct 2023 18:32:36 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында қытайлық компания дәрі&дәрмек өндіруді қарастыруда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қitayliқ-kompaniya-dәrі-dәrmek-өndіrudі-қarastiruda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қitayliқ-kompaniya-dәrі-dәrmek-өndіrudі-қarastiruda Sat, 14 Oct 2023 10:43:57 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда прокуратура «Сүт» АҚ құқығын қорғады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-prokuratura-sүt-aқ-құқiғin-қorғadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-prokuratura-sүt-aқ-құқiғin-қorғadi Wed, 11 Oct 2023 12:24:22 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық аграршылар Астанада 500 тоннадан астам дайын өнім сатты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-agrarshilar-astanada-500-tonnadan-astam-dayin-өnіm-satti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-agrarshilar-astanada-500-tonnadan-astam-dayin-өnіm-satti Sat, 07 Oct 2023 16:23:51 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында ұн бағасы өсті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ұn-baғasi-өstі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ұn-baғasi-өstі Sat, 07 Oct 2023 13:19:03 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысының кәсіпкерлеріне тауарлы сүт фермаларын салуға несие беріледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-kәsіpkerlerіne-tauarli-sүt-fermalarin-saluғa-nesie-berіle-bastadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-kәsіpkerlerіne-tauarli-sүt-fermalarin-saluғa-nesie-berіle-bastadi Sat, 07 Oct 2023 11:29:23 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында қант бағасы арзандады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қant-baғasi-arzandadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қant-baғasi-arzandadi Sat, 07 Oct 2023 10:14:22 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында екі мыңнан астам пәтер жалға беріледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ekі-miңnan-astam-pәter-zhalғa-berіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ekі-miңnan-astam-pәter-zhalғa-berіledі Wed, 04 Oct 2023 19:30:08 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында киім тігуге арналған материалдар бағасы төмен https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kiіm-tіguge-arnalғan-materialdar-baғasi-tөmen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kiіm-tіguge-arnalғan-materialdar-baғasi-tөmen Tue, 03 Oct 2023 13:03:30 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында орман резерваты өрт сөндіру техникаларымен толықты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-orman-rezervati-өrt-sөndіru-tekhnikalarimen-toliқti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-orman-rezervati-өrt-sөndіru-tekhnikalarimen-toliқti Fri, 29 Sep 2023 17:28:21 +0500 Ақбота Сейсенбаева Мәжіліс депутаты: Павлодарлықтар салық төлеуге асық https://pavlodarnews.kz/mәzhіlіs-deputati-pavlodarliқtar-saliқ-tөleuge-asiқ https://pavlodarnews.kz/mәzhіlіs-deputati-pavlodarliқtar-saliқ-tөleuge-asiқ Fri, 29 Sep 2023 12:25:10 +0500 Мақсат Көлтайұлы Жәрмеңке: Үш ауданның фермерлері Павлодарға өз өнімдерін әкеледі https://pavlodarnews.kz/zhәrmeңke-үsh-audanniң-fermerlerі-pavlodarғa-өz-өnіmderіn-әkeledі https://pavlodarnews.kz/zhәrmeңke-үsh-audanniң-fermerlerі-pavlodarғa-өz-өnіmderіn-әkeledі Fri, 22 Sep 2023 13:45:10 +0500 Ақбота Сейсенбаева Аққулыда екі ауыл арасындағы тас жолдың құрылысы 2024 жылы аяқталады https://pavlodarnews.kz/aққulida-ekі-auil-arasindaғi-tas-zholdiң-құrilisi-2024-zhili-ayaқtaladi https://pavlodarnews.kz/aққulida-ekі-auil-arasindaғi-tas-zholdiң-құrilisi-2024-zhili-ayaқtaladi Fri, 22 Sep 2023 11:52:14 +0500 Мақсат Көлтайұлы Хмельницкий ауылындағы металлург мемлекеттің көмегімен өз мал шаруашылығын ашты https://pavlodarnews.kz/khmelnitskiy-auilindaғi-metallurg-memlekettің-kөmegіmen-өz-mal-sharuashiliғin-ashti https://pavlodarnews.kz/khmelnitskiy-auilindaғi-metallurg-memlekettің-kөmegіmen-өz-mal-sharuashiliғin-ashti Wed, 20 Sep 2023 23:07:00 +0500 Асия Серикова Павлодарда жастарға жеңілдікпен шағын несие беру үшін өтініштер қабылданады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhastarғa-zheңіldіkpen-shaғin-nesie-beru-үshіn-өtіnіshter-қabildanadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhastarғa-zheңіldіkpen-shaғin-nesie-beru-үshіn-өtіnіshter-қabildanadi Tue, 19 Sep 2023 13:12:17 +0500 Ақбота Сейсенбаева Успен ауданында көмірді қайдан сатып алуға болады? https://pavlodarnews.kz/uspen-audaninda-kөmіrdі-қaydan-satip-aluғa-boladi https://pavlodarnews.kz/uspen-audaninda-kөmіrdі-қaydan-satip-aluғa-boladi Mon, 18 Sep 2023 12:32:00 +0500 Асия Серикова Павлодарда кәсіпкерлермен құқықтық сауаттылық мәселесі талқыланады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kәsіpkerlermen-құқiқtiқ-sauattiliқ-mәselesі-talқilanadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kәsіpkerlermen-құқiқtiқ-sauattiliқ-mәselesі-talқilanadi Mon, 18 Sep 2023 12:02:00 +0500 Асия Серикова Павлодар облысында жаңа дәннің өніп кету қаупі бар https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhaңa-dәnnің-өnіp-ketu-қaupі-bar https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhaңa-dәnnің-өnіp-ketu-қaupі-bar Sat, 09 Sep 2023 13:49:31 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтар көмірді қай жерде сата алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kөmіrdі-қay-zherde-sata-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-kөmіrdі-қay-zherde-sata-aladi Fri, 08 Sep 2023 21:20:00 +0500 Асия Серикова Павлодар облысында пияз арзандады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-piyaz-arzandadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-piyaz-arzandadi Wed, 06 Sep 2023 09:32:23 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында қайта өңделген өнім экспортын 70% ұлғайту жоспарлануда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қayta-өңdelgen-өnіm-eksportin-70-ұlғaytu-zhosparlanuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қayta-өңdelgen-өnіm-eksportin-70-ұlғaytu-zhosparlanuda Tue, 05 Sep 2023 18:02:00 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысы мұнай өңдеу өнімдері бойынша үшінші орында https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-mұnay-өңdeu-өnіmderі-boyinsha-үshіnshі-orinda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-mұnay-өңdeu-өnіmderі-boyinsha-үshіnshі-orinda Wed, 30 Aug 2023 11:37:44 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысы көмір өндіру бойынша елімізде бірінші орынды алады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-kөmіr-өndіru-boyinsha-elіmіzde-bіrіnshі-orindi-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-kөmіr-өndіru-boyinsha-elіmіzde-bіrіnshі-orindi-aladi Tue, 29 Aug 2023 17:23:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында балық шаруашылығын дамытуды субсидиялауға өтінімдер қабылдайды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-baliқ-sharuashiliғin-damitudi-subsidiyalauғa-өtіnіmder-қabildaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-baliқ-sharuashiliғin-damitudi-subsidiyalauғa-өtіnіmder-қabildaydi Mon, 28 Aug 2023 17:14:31 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында балық бағасы өсті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-baliқ-baғasi-өstі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-baliқ-baғasi-өstі Wed, 23 Aug 2023 11:29:07 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында көбінесе көлік салығы төленбеген https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөbіnese-kөlіk-saliғi-tөlenbegen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-kөbіnese-kөlіk-saliғi-tөlenbegen Thu, 17 Aug 2023 12:35:54 +0500 Мақсат Көлтайұлы Президент: Қазақстанның экономикалық дамуына тың серпін беруіміз керек https://pavlodarnews.kz/prezident-қazaқstanniң-ekonomikaliқ-damuina-tiң-serpіn-beruіmіz-kerek https://pavlodarnews.kz/prezident-қazaқstanniң-ekonomikaliқ-damuina-tiң-serpіn-beruіmіz-kerek Wed, 09 Aug 2023 15:09:34 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында шырындар бағасы сәл ғана өскен https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shirindar-baғasi-sәl-ғana-өsken https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shirindar-baғasi-sәl-ғana-өsken Tue, 08 Aug 2023 10:43:04 +0500 Ақбота Сейсенбаева АШМ: Құрғақшылыққа байланысты жемшөп тапшылығы болжанып отырған жоқ https://pavlodarnews.kz/ashm-құrғaқshiliққa-baylanisti-zhemshөp-tapshiliғi-bolzhanip-otirғan-zhoқ https://pavlodarnews.kz/ashm-құrғaқshiliққa-baylanisti-zhemshөp-tapshiliғi-bolzhanip-otirғan-zhoқ Mon, 07 Aug 2023 12:34:22 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық бизнесмен грант қаражатын «жерге көмеді» https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-biznesmen-grant-қarazhatin-zherge-kөmedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-biznesmen-grant-қarazhatin-zherge-kөmedі Mon, 24 Jul 2023 13:06:51 +0500 Айбек Жуматов Павлодарда биыл азық&түлік өнімдерінің бағасы қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-biil-aziқ-tүlіk-өnіmderіnің-baғasi-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-biil-aziқ-tүlіk-өnіmderіnің-baғasi-қimbattadi Wed, 19 Jul 2023 13:20:20 +0500 Мақсат Көлтайұлы Тағы бір павлодарлық монополист тарифті көтеруді сұрады https://pavlodarnews.kz/taғi-bіr-pavlodarliқ-monopolist-tariftі-kөterudі-sұradi https://pavlodarnews.kz/taғi-bіr-pavlodarliқ-monopolist-tariftі-kөterudі-sұradi Mon, 17 Jul 2023 20:10:13 +0500 Айбек Жуматов Павлодарлық өнім қай елдерге жөнелтіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-өnіm-қay-elderge-zhөneltіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-өnіm-қay-elderge-zhөneltіledі Mon, 17 Jul 2023 09:35:59 +0500 Аяулым Толегенова Павлодар облысында автогаз талонмен берілуде https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-avtogaz-talonmen-berіlude https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-avtogaz-talonmen-berіlude Tue, 11 Jul 2023 17:24:01 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында сәбіз қымбаттап, күріш арзандады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sәbіz-қimbattap-kүrіsh-arzandadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-sәbіz-қimbattap-kүrіsh-arzandadi Wed, 05 Jul 2023 13:30:26 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында ұнның бағасы бірден 41,8% қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ұnniң-baғasi-bіrden-418-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ұnniң-baғasi-bіrden-418-қimbattadi Mon, 03 Jul 2023 12:05:19 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында құс еті қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-құs-etі-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-құs-etі-қimbattadi Sat, 01 Jul 2023 15:22:01 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында балмұздақ бағасы шамалы ғана өскен https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balmұzdaқ-baғasi-shamali-ғana-өsken https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-balmұzdaқ-baғasi-shamali-ғana-өsken Fri, 30 Jun 2023 09:23:46 +0500 Ақбота Сейсенбаева Өзін&өзі жұмыспен қамтитын және жалдамалы жұмыс істейтін павлодарлықтар салықты қалай төлейді? https://pavlodarnews.kz/өzіn-өzі-zhұmispen-қamtitin-zhәne-zhaldamali-zhұmis-іsteytіn-pavlodarliқtar-saliқti-қalay-tөleydі https://pavlodarnews.kz/өzіn-өzі-zhұmispen-қamtitin-zhәne-zhaldamali-zhұmis-іsteytіn-pavlodarliқtar-saliқti-қalay-tөleydі Tue, 27 Jun 2023 15:09:35 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда әлеуметтік маңызы бар тауарлардың қолжетімділігі талқыланды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әleumettіk-maңizi-bar-tauarlardiң-қolzhetіmdіlіgі-talқilandi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әleumettіk-maңizi-bar-tauarlardiң-қolzhetіmdіlіgі-talқilandi Thu, 08 Jun 2023 19:39:05 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарда «Сарыарқа» шағын ауданының құрылысы аяқталады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sariarқa-shaғin-audaniniң-құrilisi-ayaқtaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sariarқa-shaғin-audaniniң-құrilisi-ayaқtaladi Thu, 08 Jun 2023 13:10:22 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында қырыққабат қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қiriққabat-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қiriққabat-қimbattadi Tue, 06 Jun 2023 10:18:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысы пияз алқаптарын ұлғайтты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audani-piyaz-alқaptarin-ұlғaytti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audani-piyaz-alқaptarin-ұlғaytti Mon, 05 Jun 2023 16:44:28 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар ауданында Ертіс&Успен каналынан 40&тан астам қожалық су алатын болады https://pavlodarnews.kz/ertіs-uspen-kanaliniң-40-tan-astam-қozhaliқ-egіstіkterіn-suaratin-boladi https://pavlodarnews.kz/ertіs-uspen-kanaliniң-40-tan-astam-қozhaliқ-egіstіkterіn-suaratin-boladi Mon, 05 Jun 2023 15:10:51 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында қант тапшылығы қайталануы мүмкін бе? https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қant-tapshiliғi-қaytalanui-mүmkіn-be https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қant-tapshiliғi-қaytalanui-mүmkіn-be Fri, 26 May 2023 17:02:57 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысында зәйтүн майы қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zәytүn-mayi-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zәytүn-mayi-қimbattadi Fri, 19 May 2023 16:11:57 +0500 Pavlodarnews Тереңкөл ауданы сүт өндіру мен құс саны бойынша облыста үздік үштікке енеді https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audani-sүt-өndіru-men-құs-sani-boyinsha-oblista-үzdіk-үshtіkke-enedі https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audani-sүt-өndіru-men-құs-sani-boyinsha-oblista-үzdіk-үshtіkke-enedі Fri, 19 May 2023 11:43:03 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарлық кәсіпкерлер мемлекеттен қандай қолдау көріп жатыр https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kәsіpkerler-memleketten-қanday-қoldau-kөrіp-zhatir https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kәsіpkerler-memleketten-қanday-қoldau-kөrіp-zhatir Tue, 16 May 2023 20:24:47 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысында грант алып, жұмыс істемеген кәсіпкер 10 жыл бойы қаржыны қайтармаған https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-grant-alip-zhұmis-іstemegen-kәsіpker-10-zhil-boyi-қarzhini-қaytarmaғan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-grant-alip-zhұmis-іstemegen-kәsіpker-10-zhil-boyi-қarzhini-қaytarmaғan Tue, 16 May 2023 18:15:53 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысында тауарды жүкқұжатсыз тасымалдаған үш жағдай тіркелді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tauardi-zhүkқұzhatsiz-tasimaldaғan-үsh-zhaғday-tіrkeldі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-tauardi-zhүkқұzhatsiz-tasimaldaғan-үsh-zhaғday-tіrkeldі Thu, 11 May 2023 13:20:58 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұз бен Ақсуда фермерлер базарын салу қарастырылуда https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-ben-aқsuda-fermerler-bazarin-salu-қarastiriluda https://pavlodarnews.kz/ekіbastұz-ben-aқsuda-fermerler-bazarin-salu-қarastiriluda Fri, 05 May 2023 18:17:27 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда жұмыртқа тапшылығы қашан шешіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhұmirtқa-tapshiliғi-қashan-sheshіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhұmirtқa-tapshiliғi-қashan-sheshіledі Fri, 05 May 2023 17:28:50 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда «Jailau» базарында жұмыс күндері де литрлеп сүт сатылатын болды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-jailau-bazarinda-zhұmis-kүnderі-de-litrlep-sүt-satilatin-boldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-jailau-bazarinda-zhұmis-kүnderі-de-litrlep-sүt-satilatin-boldi Fri, 05 May 2023 16:52:21 +0500 Оразбек Саяхат Аққулы ауданында жол құрылысшысы тігін кәсібімен айналысуда https://pavlodarnews.kz/aққuli-audaninda-zhol-құrilisshisi-tіgіn-kәsіbіmen-aynalisuda https://pavlodarnews.kz/aққuli-audaninda-zhol-құrilisshisi-tіgіn-kәsіbіmen-aynalisuda Tue, 02 May 2023 18:12:32 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодар облысында жаңа піскен көкөністердің бағасы төмендеді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhaңa-pіsken-kөkөnіsterdің-baғasi-tөmendedі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhaңa-pіsken-kөkөnіsterdің-baғasi-tөmendedі Tue, 02 May 2023 10:02:29 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысына тартылған инвестиция көлемі едәуір артқан https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisina-tartilғan-investitsiya-kөlemі-edәuіr-artқan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisina-tartilғan-investitsiya-kөlemі-edәuіr-artқan Tue, 25 Apr 2023 14:28:37 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысында аудит объектілерінде лауазымды тұлғалар жауапкершілікке тартылды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-audit-obektіlerіnde-20-shaқti-lauazimdi-tұlғa-tәrtіptіk-zhauapkershіlіkke-tartildi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-audit-obektіlerіnde-20-shaқti-lauazimdi-tұlғa-tәrtіptіk-zhauapkershіlіkke-tartildi Mon, 24 Apr 2023 18:31:42 +0500 Pavlodarnews Павлодарда трамвай вагондарының өндірісін құру көзделіп отыр https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tramvay-vagondariniң-өndіrіsіn-құru-kөzdelіp-otir https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tramvay-vagondariniң-өndіrіsіn-құru-kөzdelіp-otir Mon, 24 Apr 2023 18:16:32 +0500 Pavlodarnews Павлодар ауданында тауарлы сүт фермасы салынуда https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaninda-tauarli-sүt-fermasi-salinuda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-audaninda-tauarli-sүt-fermasi-salinuda Thu, 20 Apr 2023 18:17:01 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар күркетауық еті мәскеуліктер мен бакулықтар сұранысына ие https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kүrketauiқ-etі-mәskeulіkter-men-bakuliқtar-sұranisina-ie https://pavlodarnews.kz/pavlodar-kүrketauiқ-etі-mәskeulіkter-men-bakuliқtar-sұranisina-ie Thu, 20 Apr 2023 16:47:26 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысы қаңтар&ақпанда ЕАЭО елдерімен 250 млн доллардың саудасын жасаған https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-қaңtar-aқpanda-eaeo-elderіmen-250-mln-dollardiң-saudasin-zhasaғan https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-қaңtar-aқpanda-eaeo-elderіmen-250-mln-dollardiң-saudasin-zhasaғan Sun, 16 Apr 2023 17:30:55 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысының әкімі Железиндегі шаруа қожалықтарының көктемгі дайындығымен танысты https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-zhelezindegі-sharua-қozhaliқtariniң-kөktemgі-dayindiғimen-tanisti https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-zhelezindegі-sharua-қozhaliқtariniң-kөktemgі-dayindiғimen-tanisti Thu, 13 Apr 2023 18:30:31 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысында қой мен ешкіні көбінесе Май ауданында өсіреді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қoy-men-eshkіnі-kөbіnese-may-audaninda-өsіredі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-қoy-men-eshkіnі-kөbіnese-may-audaninda-өsіredі Thu, 13 Apr 2023 10:27:54 +0500 Pavlodarnews Павлодарда инвесторлар үшін сұраныс бар салалар аталды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-investorlar-үshіn-sұranis-bar-salalar-ataldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-investorlar-үshіn-sұranis-bar-salalar-ataldi Tue, 11 Apr 2023 09:48:15 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында макарон өнімдері қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-makaron-өnіmderі-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-makaron-өnіmderі-қimbattadi Sun, 09 Apr 2023 10:19:51 +0500 Ақбота Сейсенбаева Қазақстан пияз экспортына салынған тыйымды алып тастады https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-piyaz-eksportina-salinғan-tiyimdi-alip-tastadi https://pavlodarnews.kz/қazaқstan-piyaz-eksportina-salinғan-tiyimdi-alip-tastadi Sun, 09 Apr 2023 09:12:59 +0500 Pavlodarnews Екібастұздағы ферроқорыту зауытын салуда қиындықтар туындады https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzdaғi-ferroқoritu-zauitin-saluda-қiindiқtar-tuindadi https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzdaғi-ferroқoritu-zauitin-saluda-қiindiқtar-tuindadi Thu, 06 Apr 2023 16:50:59 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысының әкімі инвесторлармен кездесті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-investorlarmen-kezdestі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-investorlarmen-kezdestі Thu, 06 Apr 2023 14:52:32 +0500 Pavlodarnews Павлодар облысында биыл 17 мың гектарға жуық суармалы алқап енгізіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-biil-17-miң-gektarғa-zhuiқ-suarmali-alқap-engіzіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-biil-17-miң-gektarғa-zhuiқ-suarmali-alқap-engіzіledі Wed, 05 Apr 2023 16:51:38 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарлықтардың тұрғын үй мен көлік үшін салық берешегі қанша https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardiң-tұrғin-үy-men-kөlіk-үshіn-saliқ-bereshegі-қansha https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardiң-tұrғin-үy-men-kөlіk-үshіn-saliқ-bereshegі-қansha Thu, 30 Mar 2023 13:32:08 +0500 Pavlodarnews Павлодарлық фирманың директоры Тәжікстанға заңсыз бензин өткізбек болған https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-firmaniң-direktori-tәzhіkstanғa-zaңsiz-benzin-өtkіzbek-bolғan https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-firmaniң-direktori-tәzhіkstanғa-zaңsiz-benzin-өtkіzbek-bolғan Wed, 29 Mar 2023 09:38:38 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлық кәсіпорындар Астанада өткен отандық тауар өндірушілер көрмесіне қатысты https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kәsіporindar-astanada-өtken-otandiқ-tauar-өndіrushіler-kөrmesіne-қatisti https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-kәsіporindar-astanada-өtken-otandiқ-tauar-өndіrushіler-kөrmesіne-қatisti Tue, 28 Mar 2023 20:19:01 +0500 Pavlodarnews Павлодарлықтар бірден екі істі тындырды: дауыс беріп, азық&түлік алды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-bіrden-ekі-іstі-tiңdirdi-dauis-berіp-aziқ-tүlіk-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-bіrden-ekі-іstі-tiңdirdi-dauis-berіp-aziқ-tүlіk-aldi Sun, 19 Mar 2023 12:04:22 +0500 Ақбота Сейсенбаева Жайлауға келіңіз! Павлодарда алты ауданнан жәрмеңкеге өнім әкелінеді https://pavlodarnews.kz/zhaylauғa-kelіңіz-pavlodarda-alti-audannan-zhәrmeңkege-өnіm-әkelіnedі https://pavlodarnews.kz/zhaylauғa-kelіңіz-pavlodarda-alti-audannan-zhәrmeңkege-өnіm-әkelіnedі Wed, 15 Mar 2023 16:37:01 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында 500&ден аса азамат банкроттыққа өтініш білдірген https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-500-den-asa-azamat-bankrottiққa-өtіnіsh-bіldіrgen https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-500-den-asa-azamat-bankrottiққa-өtіnіsh-bіldіrgen Fri, 10 Mar 2023 19:45:41 +0500 Камила Қайыржан Павлодар облысы шай бағасы арзан үш өңірдің қатарына кіреді https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisin-shay-baғasi-arzan-өңіrlerdің-қatarina-kіredі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisin-shay-baғasi-arzan-өңіrlerdің-қatarina-kіredі Thu, 09 Mar 2023 12:04:43 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысында азық&түлік пен коммуналдық қызмет қаншалықты қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aziқ-tүlіk-pen-kommunaldiқ-қizmet-қanshaliқti-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-aziқ-tүlіk-pen-kommunaldiқ-қizmet-қanshaliқti-қimbattadi Sun, 05 Mar 2023 15:52:47 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда жастар жеңілдікпен 5 млн теңгеге дейін шағын несие ала алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhastar-zheңіldіkpen-5-mln-teңgege-deyіn-shaғin-nesie-ala-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhastar-zheңіldіkpen-5-mln-teңgege-deyіn-shaғin-nesie-ala-aladi Thu, 02 Mar 2023 22:21:46 +0500 Қарлығаш Хашым Павлодарда ең жоғарғы жалақы қай кәсіпке тиесілі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-eң-zhoғarғi-zhalaқi-қay-kәsіpke-tiesіlі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-eң-zhoғarғi-zhalaқi-қay-kәsіpke-tiesіlі Thu, 02 Mar 2023 14:38:25 +0500 Камила Қайыржан Павлодарда Румыния елшісімен бизнес&ынтымақтастық мәселелері талқыланды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ruminiya-elshіsіmen-biznes-intimaқtastiқ-mәselelerі-talқilandi-1335 https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-ruminiya-elshіsіmen-biznes-intimaқtastiқ-mәselelerі-talқilandi-1335 Thu, 02 Mar 2023 09:10:22 +0500 Камила Қайыржан Павлодар облысында жұмыртқа мен пияз қымбаттады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұmirtқa-men-piyaz-қimbattadi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhұmirtқa-men-piyaz-қimbattadi Sat, 25 Feb 2023 10:08:30 +0500 Ақбота Сейсенбаева Орта Азия елдеріне Павлодар облысы аумағынан жарты миллион тоннадан артық астық тасымалданды https://pavlodarnews.kz/orta-aziya-elderіne-pavlodar-oblisi-aumaғinan-zharti-million-tonnadan-artiқ-astiқ-tasimaldandi https://pavlodarnews.kz/orta-aziya-elderіne-pavlodar-oblisi-aumaғinan-zharti-million-tonnadan-artiқ-astiқ-tasimaldandi Thu, 23 Feb 2023 17:23:54 +0500 Айбек Жуматов Павлодарлық бизнесмендерді жалған импортпен айналысудан бас тартуға шақыруда https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-biznesmenderdі-zhalғan-importpen-aynalisudan-bas-tartuғa-shaқiruda https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-biznesmenderdі-zhalғan-importpen-aynalisudan-bas-tartuғa-shaқiruda Thu, 23 Feb 2023 16:23:43 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысының әкімі азық&түлік бағасын ұстап тұру жұмысын сынға алды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-aziқ-tүlіk-baғasin-ұstap-tұru-zhұmisin-sinғa-aldi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-aziқ-tүlіk-baғasin-ұstap-tұru-zhұmisin-sinғa-aldi Tue, 21 Feb 2023 18:09:23 +0500 Оразбек Саяхат Шарбақтыдағы құс фабрикасында тауықтар азайды https://pavlodarnews.kz/sharbaқtidaғi-құs-fabrikasinda-tauiқtar-azaydi https://pavlodarnews.kz/sharbaқtidaғi-құs-fabrikasinda-tauiқtar-azaydi Tue, 21 Feb 2023 17:03:15 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда пиязды әлеуметтік бағамен сатып алуға болатын дүкендердің тізімі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-piyazdi-әleumettіk-baғamen-satip-aluғa-bolatin-dүkenderdің-tіzіmі-ұsiniladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-piyazdi-әleumettіk-baғamen-satip-aluғa-bolatin-dүkenderdің-tіzіmі-ұsiniladi Mon, 20 Feb 2023 15:21:03 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облыстық кәсіпкерлер палатасында бизнеске көмектесетін комитеттер құрылды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-kәsіpkerler-palatasinda-bizneske-kөmektesetіn-komitetter-құrildi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblistiқ-kәsіpkerler-palatasinda-bizneske-kөmektesetіn-komitetter-құrildi Mon, 20 Feb 2023 13:10:38 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда сарымсақ бағасы арзандады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sarimsaқ-baғasi-arzandadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sarimsaқ-baғasi-arzandadi Thu, 16 Feb 2023 22:57:20 +0500 Қарлығаш Хашым Ақтоғай ауданында жаңа астық сақтау қоймасы салынуда https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-zhaңa-astiқ-saқtau-қoymasi-salinuda https://pavlodarnews.kz/aқtoғay-audaninda-zhaңa-astiқ-saқtau-қoymasi-salinuda Thu, 16 Feb 2023 10:15:16 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарда жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі сөз болды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhalpiғa-bіrdey-deklaratsiyalaudiң-ekіnshі-kezeңі-sөz-boldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-zhalpiғa-bіrdey-deklaratsiyalaudiң-ekіnshі-kezeңі-sөz-boldi Wed, 15 Feb 2023 10:38:40 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысында жастар 2,5% мөлшерлемемен несие ала алады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhastar-25-mөlsherlememen-nesie-ala-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-zhastar-25-mөlsherlememen-nesie-ala-aladi Fri, 10 Feb 2023 11:55:25 +0500 Камила Қайыржан Павлодар облысында ең жоғары жалақы Ақсу қаласында https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-eң-zhoғari-zhalaқi-aқsu-қalasinda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-eң-zhoғari-zhalaқi-aқsu-қalasinda Thu, 09 Feb 2023 10:37:06 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодар облысының әкімі жер комиссиясының мүшелеріне жер заңын оқытуды тапсырды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-zher-komissiyasiniң-mүshelerіne-zherge-қatisti-zaңdi-oқitudi-tapsirdi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisiniң-әkіmі-zher-komissiyasiniң-mүshelerіne-zherge-қatisti-zaңdi-oқitudi-tapsirdi Wed, 08 Feb 2023 13:33:11 +0500 Оразбек Саяхат Павлодарлық өнім экспортына көбінесе Ресей, Өзбекстан мен Украинаға сертификат берілген https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-өnіm-eksportina-kөbіnese-resey-өzbekstan-men-ukrainaғa-sertifikat-berіlgen https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-өnіm-eksportina-kөbіnese-resey-өzbekstan-men-ukrainaғa-sertifikat-berіlgen Wed, 08 Feb 2023 11:04:45 +0500 Камила Қайыржан Павлодар облысында мемлекеттік грантқа өтініш қабылдау басталады https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-memlekettіk-grantқa-өtіnіsh-қabildau-bastaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-memlekettіk-grantқa-өtіnіsh-қabildau-bastaladi Wed, 08 Feb 2023 10:32:11 +0500 Оразбек Саяхат 2022 жылы Павлодар облысында бензиннен салық көп түскен https://pavlodarnews.kz/2022-zhili-pavlodar-oblisinda-benzinnen-saliқ-kөp-tүsken https://pavlodarnews.kz/2022-zhili-pavlodar-oblisinda-benzinnen-saliқ-kөp-tүsken Tue, 31 Jan 2023 18:21:18 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысы тұрғын үй салу бойынша елімізде бірінші орында https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-tұrғin-үy-salu-boyinsha-elіmіzde-bіrіnshі-orinda https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisi-tұrғin-үy-salu-boyinsha-elіmіzde-bіrіnshі-orinda Tue, 31 Jan 2023 17:31:53 +0500 Оразбек Саяхат Өткен жылы Павлодар облысында тау&кен өндірісінде өнім шығару көлемі төмендеген https://pavlodarnews.kz/өtken-zhili-pavlodar-oblisinda-tau-ken-өndіrіsіnde-өnіm-shiғaru-kөlemі-tөmendegen https://pavlodarnews.kz/өtken-zhili-pavlodar-oblisinda-tau-ken-өndіrіsіnde-өnіm-shiғaru-kөlemі-tөmendegen Tue, 31 Jan 2023 17:11:39 +0500 Оразбек Саяхат Павлодар облысында шағын кәсіп саласында көлік жөндеу ісі көш бастап тұр https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shaғin-kәsіp-salasinda-kөlіk-zhөndeu-іsі-kөsh-bastap-tұr https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-shaғin-kәsіp-salasinda-kөlіk-zhөndeu-іsі-kөsh-bastap-tұr Tue, 31 Jan 2023 15:50:59 +0500 Камила Қайыржан