PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: ОЙЫН&САУЫҚ https://pavlodarnews.kz/rss/category/oin-sauik PavlodarNews.kz & ТЕК ШЫНАЙЫ АҚПАРАТ & title_category: ОЙЫН&САУЫҚ kz PavlodarNews & All Rights Reserved. Павлодарда халықаралық көрменің тұсауы кесіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-khaliқaraliқ-kөrmenің-tұsaui-kesіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-khaliқaraliқ-kөrmenің-tұsaui-kesіledі Tue, 27 Feb 2024 12:06:54 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды кәсіби ән айтуға үйретеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-kәsіbi-әn-aytuғa-үyretedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-kәsіbi-әn-aytuғa-үyretedі Mon, 26 Feb 2024 16:05:04 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда кескіндемеші Валерий Приходьконың шығармашылығы жайлы дәріс өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-keskіndemeshі-valeriy-prikhodkoniң-shiғarmashiliғi-zhayli-dәrіs-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-keskіndemeshі-valeriy-prikhodkoniң-shiғarmashiliғi-zhayli-dәrіs-өtedі Wed, 21 Feb 2024 14:33:52 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда ақын Арман Қанидың құрметіне әдеби кеш өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aқin-arman-қanidiң-құrmetіne-әdebi-kesh-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aқin-arman-қanidiң-құrmetіne-әdebi-kesh-өtedі Wed, 21 Feb 2024 11:52:16 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда ағаш қуыршақтарын көркемдеп бояудан шеберлік сабақ өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aғash-қuirshaқtarin-kөrkemdep-boyaudan-sheberlіk-sabaқ-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aғash-қuirshaқtarin-kөrkemdep-boyaudan-sheberlіk-sabaқ-өtedі Tue, 20 Feb 2024 09:35:07 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда демалыс күндері өтетін мәдени және спорттық іс&шаралар https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-demalis-kүnderі-өtetіn-mәdeni-zhәne-sporttiқ-іs-sharalar https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-demalis-kүnderі-өtetіn-mәdeni-zhәne-sporttiқ-іs-sharalar Sat, 17 Feb 2024 09:09:27 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарға ұлттық әшекей бұйымдар жасауды үйретеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-ұlttiқ-әshekey-bұyimdar-zhasaudi-үyretedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtarғa-ұlttiқ-әshekey-bұyimdar-zhasaudi-үyretedі Fri, 16 Feb 2024 17:02:01 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда Шәкен Аймановтың туындыларынан апталық кино&көрсетілім өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-shәken-aymanovtiң-tuindilarinan-aptaliқ-kino-kөrsetіlіm-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-shәken-aymanovtiң-tuindilarinan-aptaliқ-kino-kөrsetіlіm-өtedі Tue, 13 Feb 2024 15:32:52 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда бос орындар жәрмеңкесі өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bos-orindar-zhәrmeңkesі-өtedі-15681 https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bos-orindar-zhәrmeңkesі-өtedі-15681 Mon, 12 Feb 2024 13:39:57 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда үздік пижамалар дефилесі өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-үzdіk-pizhamalar-defilesі-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-үzdіk-pizhamalar-defilesі-өtedі Fri, 09 Feb 2024 09:06:17 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда Гоар Аветисянның шәкірті кәсіби бет әрлеуді үйретеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-goar-avetisyanniң-shәkіrtі-kәsіbi-bet-әrleudі-үyretedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-goar-avetisyanniң-shәkіrtі-kәsіbi-bet-әrleudі-үyretedі Wed, 07 Feb 2024 15:35:52 +0500 Сәния Уваисова Сәтбаевтың туғанына&125 жыл: Павлодарда студенттер жұмыстарын көрмеге қояды https://pavlodarnews.kz/sәtbaevtiң-tuғanina-125-zhil-pavlodarda-studentter-zhұmistarin-kөrmege-қoyadi https://pavlodarnews.kz/sәtbaevtiң-tuғanina-125-zhil-pavlodarda-studentter-zhұmistarin-kөrmege-қoyadi Tue, 06 Feb 2024 17:35:15 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда түрлі саланың мамандары интеллектуалды сайысқа түседі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tүrlі-salaniң-mamandari-intellektualdi-sayisқa-tүsedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tүrlі-salaniң-mamandari-intellektualdi-sayisқa-tүsedі Tue, 06 Feb 2024 10:44:07 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда филармония вокалистері Мүслім Магомаевтың әндерін орындайды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-filarmoniya-vokalisterі-mүslіm-magomaevtiң-әnderіn-orindaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-filarmoniya-vokalisterі-mүslіm-magomaevtiң-әnderіn-orindaydi Thu, 01 Feb 2024 11:10:05 +0500 Сәния Уваисова Ақтоғайда полиглоттар арасында тілдік байқау жарияланды https://pavlodarnews.kz/aқtoғayda-poliglottar-arasinda-tіldіk-bayқau-zhariyalandi https://pavlodarnews.kz/aқtoғayda-poliglottar-arasinda-tіldіk-bayқau-zhariyalandi Tue, 23 Jan 2024 13:03:31 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда танымал суретшінің құрметіне жаңа графикалық жұмыстардың тұсауы кесілмек https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tanimal-suretshіnің-құrmetіne-zhaңa-grafikaliқ-zhұmistardiң-tұsaui-kesіlmek https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tanimal-suretshіnің-құrmetіne-zhaңa-grafikaliқ-zhұmistardiң-tұsaui-kesіlmek Mon, 22 Jan 2024 14:35:14 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда әйгілі фотосуретші махаббат тақырыбындағы фотокөрмесін қояды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әygіlі-fotosuretshі-makhabbat-taқiribindaғi-fotokөrmesіn-қoyadi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әygіlі-fotosuretshі-makhabbat-taқiribindaғi-fotokөrmesіn-қoyadi Fri, 19 Jan 2024 13:39:15 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда Әбілхан Қастеевтің мерейтойына орай дербес көрме қойылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әbіlkhan-қasteevtің-mereytoyina-oray-derbes-kөrme-қoyiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әbіlkhan-қasteevtің-mereytoyina-oray-derbes-kөrme-қoyiladi Thu, 18 Jan 2024 11:34:01 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды поэзия және рэп кешіне шақыруда https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-poeziya-zhәne-rep-keshіne-shaқiruda https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-poeziya-zhәne-rep-keshіne-shaқiruda Wed, 17 Jan 2024 19:30:36 +0500 Сабыржан Слямғали Павлодарда әйгілі итальяндық хит әндер шырқалады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әygіlі-italyandiқ-khit-әnder-shirқaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-әygіlі-italyandiқ-khit-әnder-shirқaladi Wed, 17 Jan 2024 15:04:31 +0500 Сәния Уваисова «Jastar vibes»: Павлодарлықтарды жанды музыка кешіне шақырады https://pavlodarnews.kz/jastar-vibes-pavlodarliқtardi-zhandi-muzika-keshіne-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/jastar-vibes-pavlodarliқtardi-zhandi-muzika-keshіne-shaқiradi Wed, 17 Jan 2024 11:05:36 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда өнерпаз жастар арасында кастинг жарияланды https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-өnerpaz-zhastar-arasinda-kasting-zhariyalandi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-өnerpaz-zhastar-arasinda-kasting-zhariyalandi Thu, 11 Jan 2024 16:45:17 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда төрт ірі шығармашылық ұжым бірге өнер көрсетеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tөrt-іrі-shiғarmashiliқ-ұzhim-bіrge-өner-kөrsetedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tөrt-іrі-shiғarmashiliқ-ұzhim-bіrge-өner-kөrsetedі Tue, 09 Jan 2024 14:25:39 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда айтыскер Қимадиден Нығмановты еске алу әдеби&рухани кеші өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aytisker-қimadiden-niғmanovti-eske-alu-әdebi-rukhani-keshі-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-aytisker-қimadiden-niғmanovti-eske-alu-әdebi-rukhani-keshі-өtedі Tue, 09 Jan 2024 11:04:06 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда «Бремен музыканттары» мюзиклі қайтадан қойылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bremen-muzikanttari-myuziklі-қaytadan-қoyiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-bremen-muzikanttari-myuziklі-қaytadan-қoyiladi Wed, 03 Jan 2024 15:02:56 +0500 Сәния Уваисова Шығармашылық өрбитін алаң: Павлодарлық галереяда мерейтойлық көрме өтеді https://pavlodarnews.kz/shiғarmashiliқ-өrbitіn-alaң-pavlodarliқ-galereyada-mereytoyliқ-kөrme-өtedі https://pavlodarnews.kz/shiғarmashiliқ-өrbitіn-alaң-pavlodarliқ-galereyada-mereytoyliқ-kөrme-өtedі Thu, 21 Dec 2023 09:01:14 +0500 Сәния Уваисова Жүлде қоры & 300 мың теңге: Павлодарда StandUp өтеді https://pavlodarnews.kz/zhүlde-қori-300-miң-teңge-pavlodarda-standup-өtedі https://pavlodarnews.kz/zhүlde-қori-300-miң-teңge-pavlodarda-standup-өtedі Mon, 11 Dec 2023 21:43:46 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұзда Жамбыл оркестрі концерт береді https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-zhambil-orkestrі-kontsert-beredі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-zhambil-orkestrі-kontsert-beredі Mon, 11 Dec 2023 13:25:12 +0500 Сәния Уваисова ERG энергетиктері арасында КВН өтті https://pavlodarnews.kz/erg-energetikterі-arasinda-kvn-өttі https://pavlodarnews.kz/erg-energetikterі-arasinda-kvn-өttі Mon, 11 Dec 2023 11:54:10 +0500 Мақсат Көлтайұлы Павлодарлық студенттер интеллектуалдық ойында сайысқа түседі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-studentter-intellektualdiқ-oyinda-sayisқa-tүsedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-studentter-intellektualdiқ-oyinda-sayisқa-tүsedі Thu, 07 Dec 2023 17:37:33 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды ретро стильдегі кешке шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-retro-stildegі-keshke-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-retro-stildegі-keshke-shaқiradi Wed, 06 Dec 2023 21:35:05 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда кәсіби дизайнерлер тегін тәжірибе бөліседі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kәsіbi-dizaynerler-tegіn-tәzhіribe-bөlіsedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-kәsіbi-dizaynerler-tegіn-tәzhіribe-bөlіsedі Mon, 04 Dec 2023 15:15:11 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды стендап фестивалінің тыңдарманы болуға шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-stendap-festivalіnің-tiңdarmani-boluғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-stendap-festivalіnің-tiңdarmani-boluғa-shaқiradi Fri, 01 Dec 2023 15:36:34 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық оркестр әлемге танымал фильм мен анименің әндерін орындайды https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-orkestr-әlemge-tanimal-film-men-animenің-saundrekterіn-orindaydi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-orkestr-әlemge-tanimal-film-men-animenің-saundrekterіn-orindaydi Wed, 29 Nov 2023 12:04:58 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда танымал опера әншісінің шығармашылық кеші өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tanimal-opera-әnshіsіnің-shiғarmashiliқ-keshі-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-tanimal-opera-әnshіsіnің-shiғarmashiliқ-keshі-өtedі Tue, 28 Nov 2023 12:03:52 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды витраждар жасауға тегін үйретеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-vitrazhdar-zhasauғa-tegіn-үyretedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-vitrazhdar-zhasauғa-tegіn-үyretedі Tue, 28 Nov 2023 10:40:09 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды аты белгілі суретшімен арт&кездесуге шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-ati-belgіlі-suretshіmen-art-kezdesuge-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-ati-belgіlі-suretshіmen-art-kezdesuge-shaқiradi Thu, 23 Nov 2023 16:08:28 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық театрдың жаңа қойылымы көрерменге жол тартпақ https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-teatrdiң-zhaңa-қoyilimi-kөrermenge-zhol-tartpaқ-12353 https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-teatrdiң-zhaңa-қoyilimi-kөrermenge-zhol-tartpaқ-12353 Thu, 23 Nov 2023 13:07:13 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлық суретшінің мерейтойына орай көрме ашылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-suretshіnің-mereytoyina-oray-kөrme-ashiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-suretshіnің-mereytoyina-oray-kөrme-ashiladi Wed, 22 Nov 2023 15:32:40 +0500 Сәния Уваисова Павлодарға Жайдарман қайта оралды https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-zhaydarman-қayta-oraldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-zhaydarman-қayta-oraldi Sun, 05 Nov 2023 12:14:34 +0500 Мақсат Көлтайұлы Робототехника турнирі: Павлодар облысының тұрғындары планшет ұта алады https://pavlodarnews.kz/robototekhnika-turnirі-pavlodar-oblisiniң-tұrғindari-planshet-ұta-aladi https://pavlodarnews.kz/robototekhnika-turnirі-pavlodar-oblisiniң-tұrғindari-planshet-ұta-aladi Fri, 03 Nov 2023 11:40:47 +0500 Сәния Уваисова Ұлы дала әуені: Павлодарға атыраулық оркестр гастрольмен келеді https://pavlodarnews.kz/ұli-dala-әuenі-pavlodarғa-atirauliқ-orkestr-gastrolmen-keledі https://pavlodarnews.kz/ұli-dala-әuenі-pavlodarғa-atirauliқ-orkestr-gastrolmen-keledі Tue, 31 Oct 2023 09:45:40 +0500 Сәния Уваисова «Қазақша ән салайық»: Павлодарлықтар қазақ тілін жаңаша үйренеді https://pavlodarnews.kz/қazaқsha-әn-salayiқ-pavlodarliқtar-қazaқ-tіlіn-zhaңasha-үyrenedі https://pavlodarnews.kz/қazaқsha-әn-salayiқ-pavlodarliқtar-қazaқ-tіlіn-zhaңasha-үyrenedі Fri, 27 Oct 2023 18:02:02 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтар ән айтып, iPad планшетін ұта алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-әn-aytip-ipad-planshetіn-ұta-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-әn-aytip-ipad-planshetіn-ұta-aladi Tue, 17 Oct 2023 11:35:09 +0500 Сәния Уваисова Павлодар облысында патриоттық әндер байқауы жарияланды https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-patriottiқ-әnder-bayқaui-zhariyalandi https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-patriottiқ-әnder-bayқaui-zhariyalandi Wed, 11 Oct 2023 17:32:10 +0500 Сәния Уваисова Кітапханадағы түн: Павлодарда күзгі бал өтеді https://pavlodarnews.kz/kіtapkhanadaғi-tүn-pavlodarda-kүzgі-bal-өtedі-10457 https://pavlodarnews.kz/kіtapkhanadaғi-tүn-pavlodarda-kүzgі-bal-өtedі-10457 Tue, 10 Oct 2023 11:45:14 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтар бачата биін тегін үйрене алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-bachata-biіn-tegіn-үyrene-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-bachata-biіn-tegіn-үyrene-aladi Mon, 09 Oct 2023 15:16:01 +0500 Сәния Уваисова Павлодарда шетелдік суретшілердің графикалық көрмесі қойылады https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sheteldіk-sureshtіlerdің-grafikaliқ-kөrmesі-қoyiladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-sheteldіk-sureshtіlerdің-grafikaliқ-kөrmesі-қoyiladi Mon, 09 Oct 2023 13:35:13 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтарды классикалық туындыларды тыңдауға шақырады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-klassikaliқ-tuindilardi-tiңdauғa-shaқiradi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtardi-klassikaliқ-tuindilardi-tiңdauғa-shaқiradi Mon, 09 Oct 2023 11:06:27 +0500 Сәния Уваисова Павлодарға Назиманың орнына кім келетіні белгілі болды https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-nazimaniң-ornina-kіm-keletіnі-belgіlі-boldi https://pavlodarnews.kz/pavlodarғa-nazimaniң-ornina-kіm-keletіnі-belgіlі-boldi Wed, 13 Sep 2023 15:07:48 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарда Шахимардан Әбіловтің моноопера фильмінің премьерасы өтеді https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-shakhimardan-әbіlovtің-monoopera-filmіnің-premerasi-өtedі https://pavlodarnews.kz/pavlodarda-shakhimardan-әbіlovtің-monoopera-filmіnің-premerasi-өtedі Mon, 11 Sep 2023 15:05:01 +0500 Pavlodarnews Ретро&жайдарман: Павлодарда барлық ойыншы бір сахнада бас қосады https://pavlodarnews.kz/retro-zhaydarman-pavlodarda-barliқ-oyinshi-bіr-sakhnada-bas-қosadi https://pavlodarnews.kz/retro-zhaydarman-pavlodarda-barliқ-oyinshi-bіr-sakhnada-bas-қosadi Sat, 19 Aug 2023 21:17:40 +0500 Pavlodarnews Аниме&косплей мен жайдарман: Павлодарлықтар Жастар күнін қалай атап өтті? https://pavlodarnews.kz/anime-kospley-men-zhaydarman-pavlodarliқtar-zhastar-kүnіn-қalay-atap-өttі https://pavlodarnews.kz/anime-kospley-men-zhaydarman-pavlodarliқtar-zhastar-kүnіn-қalay-atap-өttі Sun, 13 Aug 2023 00:15:54 +0500 Сәния Уваисова Би кештері: Павлодарлықтар жаздың соңғы күндерін қалай өткізе алады? https://pavlodarnews.kz/bi-keshterі-pavlodarliқtar-zhazdiң-soңғi-kүnderіn-қalay-өtkіze-aladi https://pavlodarnews.kz/bi-keshterі-pavlodarliқtar-zhazdiң-soңғi-kүnderіn-қalay-өtkіze-aladi Sat, 29 Jul 2023 10:04:44 +0500 Сәния Уваисова Джипке жазылған тілек. Көгершіннен сәлем: Павлодарлықтар қала күнін қалай тойлауда https://pavlodarnews.kz/dzhipke-zhazilғan-tіlek-kөgershіnnen-sәlem-pavlodarliқtar-қala-kүnіn-қalay-toylauda https://pavlodarnews.kz/dzhipke-zhazilғan-tіlek-kөgershіnnen-sәlem-pavlodarliқtar-қala-kүnіn-қalay-toylauda Sat, 22 Jul 2023 15:05:49 +0500 Қарлығаш Хашым Тереңкөл ауданының өнерпаздары бас сахнада өнер көрсетеді https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audaniniң-өnerpazdari-bas-sakhnada-өner-kөrsetedі https://pavlodarnews.kz/tereңkөl-audaniniң-өnerpazdari-bas-sakhnada-өner-kөrsetedі Thu, 13 Jul 2023 21:01:21 +0500 Қарлығаш Хашым Ақсуда қала күніне Raim мен Бүркіт келеді https://pavlodarnews.kz/aқsuda-қala-kүnіne-raim-men-bүrkіt-keledі https://pavlodarnews.kz/aқsuda-қala-kүnіne-raim-men-bүrkіt-keledі Mon, 10 Jul 2023 18:28:23 +0500 Сәния Уваисова Астана күні Павлодарда Әлішер Кәрімов, DINAYA өнер көрсетеді https://pavlodarnews.kz/astana-kүnі-pavlodarda-әlіsher-kәrіmov-dinaya-өner-kөrsetedі https://pavlodarnews.kz/astana-kүnі-pavlodarda-әlіsher-kәrіmov-dinaya-өner-kөrsetedі Wed, 05 Jul 2023 21:10:29 +0500 Сәния Уваисова Домбырада рок орындайтын Ресей елшісі: Сүйікті әндерімнің бірі – «Құсни Қорлан» https://pavlodarnews.kz/dombirada-rok-orindaytin-resey-elshіsі-sүyіktі-әnderіmnің-bіrі-құsni-қorlan https://pavlodarnews.kz/dombirada-rok-orindaytin-resey-elshіsі-sүyіktі-әnderіmnің-bіrі-құsni-қorlan Mon, 03 Jul 2023 13:28:31 +0500 Сәния Уваисова «Домбыра FEST»: Павлодарлық домбырашылар киелі аспапты трендке айналдырмақ https://pavlodarnews.kz/dombira-fest-pavlodarliқ-dombirashilar-kielі-aspapti-trendke-aynaldirmaқ https://pavlodarnews.kz/dombira-fest-pavlodarliқ-dombirashilar-kielі-aspapti-trendke-aynaldirmaқ Tue, 27 Jun 2023 19:06:22 +0500 Сәния Уваисова Ақсу қалалық саябағы жалға берілмейтін болды https://pavlodarnews.kz/aқsu-қalaliқ-sayabaғi-zhalғa-berіlmeytіn-boldi https://pavlodarnews.kz/aқsu-қalaliқ-sayabaғi-zhalғa-berіlmeytіn-boldi Sat, 24 Jun 2023 13:03:50 +0500 Pavlodarnews Басы дауға қалған әнші «Ақсу» матчы алдында ән шырқайды https://pavlodarnews.kz/basi-dauғa-қalғan-әnshі-aқsu-matchi-aldinda-әn-shirқaydi https://pavlodarnews.kz/basi-dauғa-қalғan-әnshі-aқsu-matchi-aldinda-әn-shirқaydi Wed, 21 Jun 2023 16:36:11 +0500 Айбек Жуматов Жамбыл атындағы филармония Павлодар облысына гастрольдік сапармен келеді https://pavlodarnews.kz/zhambil-atindaғi-filarmoniya-pavlodar-oblisina-gastroldіk-saparmen-keledі https://pavlodarnews.kz/zhambil-atindaғi-filarmoniya-pavlodar-oblisina-gastroldіk-saparmen-keledі Tue, 20 Jun 2023 21:38:09 +0500 Pavlodarnews Павлодарлық «Ertis Рromenade» сахнасында мультфильмдер де көрсетіледі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ertis-rromenade-sakhnasinda-multfilmder-de-kөrsetіledі https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-ertis-rromenade-sakhnasinda-multfilmder-de-kөrsetіledі Fri, 26 May 2023 12:06:01 +0500 Мақсат Көлтайұлы Екібастұзда Олимпиада жүлдегері қатысатын футбол шоу&матчы өтеді https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-olimpiada-zhүldegerі-қatisatin-futbol-shou-matchi-өtedі https://pavlodarnews.kz/ekіbastұzda-olimpiada-zhүldegerі-қatisatin-futbol-shou-matchi-өtedі Fri, 19 May 2023 19:17:52 +0500 Айбек Жуматов Miss Pavlodar&2023: Павлодарлықтарды кастингке шақыруда https://pavlodarnews.kz/miss-pavlodar-2023-pavlodarliқtardi-kastingke-shaқiruda https://pavlodarnews.kz/miss-pavlodar-2023-pavlodarliқtardi-kastingke-shaқiruda Wed, 10 May 2023 15:22:16 +0500 Сәния Уваисова Павлодарлықтар қандай шай ішеді: үнді дипломатының жауабы https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-қanday-shay-іshedі-үndі-diplomatiniң-zhauabi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-қanday-shay-іshedі-үndі-diplomatiniң-zhauabi Thu, 27 Apr 2023 10:43:39 +0500 Айбек Жуматов Белгілі екібастұздық әнші тікелей эфирде продюсерімен таныстырды https://pavlodarnews.kz/belgіlі-ekіbastұzdiқ-әnshі-tіkeley-efirde-prodyuserіmen-tanistirdi https://pavlodarnews.kz/belgіlі-ekіbastұzdiқ-әnshі-tіkeley-efirde-prodyuserіmen-tanistirdi Wed, 19 Apr 2023 10:31:23 +0500 Айбек Жуматов Павлодар облысында екі ірі қара жүк пойызының астына түсті https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ekі-іrі-қara-zhүk-poyiziniң-astina-tүstі https://pavlodarnews.kz/pavlodar-oblisinda-ekі-іrі-қara-zhүk-poyiziniң-astina-tүstі Mon, 03 Apr 2023 17:17:57 +0500 Ақбота Сейсенбаева Павлодарлықтар Наурыз туралы TikTok түсіріп, елімізді тегін саяхаттай алады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-nauriz-turali-tiktok-tүsіrіp-elіmіzdі-tegіn-sayakhattay-aladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқtar-nauriz-turali-tiktok-tүsіrіp-elіmіzdі-tegіn-sayakhattay-aladi Tue, 21 Mar 2023 13:14:06 +0500 Қарлығаш Хашым Наурыз неден басталды https://pavlodarnews.kz/nauriz-neden-bastaldi https://pavlodarnews.kz/nauriz-neden-bastaldi Tue, 21 Mar 2023 12:12:45 +0500 Айбек Жуматов Ақсулық диджей Нью&Йорктың бас алаңында орналасты https://pavlodarnews.kz/aқsuliқ-didzhey-nyu-yorktiң-bas-alaңinda-ornalasti https://pavlodarnews.kz/aқsuliқ-didzhey-nyu-yorktiң-bas-alaңinda-ornalasti Mon, 06 Mar 2023 10:31:17 +0500 Айбек Жуматов Павлодарлық музыкант жаңа релиз жариялады https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-muzikant-zhaңa-reliz-zhariyaladi https://pavlodarnews.kz/pavlodarliқ-muzikant-zhaңa-reliz-zhariyaladi Fri, 10 Feb 2023 16:53:32 +0500 Айбек Жуматов Желіде Иманбектің жел туралы әні шықты https://pavlodarnews.kz/zhelіde-imanbektің-zhel-turali-әnі-shiқti https://pavlodarnews.kz/zhelіde-imanbektің-zhel-turali-әnі-shiқti Fri, 03 Feb 2023 10:35:06 +0500 Айбек Жуматов